NAMERA O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

ponedeljek, 14. November 2011

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

Številka:

711-0044/2011-3 (187)

Datum:

14.11.2011

 

 

 

 

NAMERA O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

 

 

Na podlagi tretjega odst. 55.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/2011),  Mestna občina Murska Sobota objavlja :

 

-          namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnine parc.št. 2819/4, vpisane v katastrski občini 128- Bakovci, za namen izgradnje, obratovanja, nadzora in vzdrževanja NN kablovoda za potrebe priključitve objekta na zemljišču parc.št.2758/2 k.o.Bakovci.

 

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo za čas obratovanja navedene infrastrukture v korist služnostnega upravičenca  Elektro Maribor d.d.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

 

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

 

                     Ž U P A N