NAMERA O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

petek, 15. Februar 2013

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

 

Številka:

711-0009/2013-2 (187)

Datum:

15.2.2013

 

 

 

 

NAMERA O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

 

 

Na podlagi tretjega odst. 55.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11 in 42/12),  Mestna občina Murska Sobota objavlja:

 

  • namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnin parc.št. 528/2, 541, 3187/2, 3171, 3186 in 2242,  vpisanih v katastrski občini 105 – Murska Sobota, za namen izgradnje, obratovanja, nadzora in vzdrževanja SN kablovoda 20 kV med TP Šolski center (t-234) in TP Prešernova (t-020) in ureditev NN 0,4 omrežja v Prešernovi ulici.  

 

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo za čas obratovanja navedene infrastrukture,  v korist služnostnega upravičenca  - lastnika infrastrukture.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

 

 

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

 

                     Ž U P A N