Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

petek, 18. Januar 2013

 

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

 

Številka:

711-0005/2013-2 (187)

Datum:

18.1.2013

 

 

 

 

NAMERA O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

 

 

Na podlagi tretjega odst. 55.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11 in 42/12),  Mestna občina Murska Sobota objavlja:

 

  • namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnin parc.št. 3524/67 in 3524/39, vpisane v katastrski občini 105 – Murska Sobota,  za namen izgradnje, obratovanja, nadzora in vzdrževanja NN kablovoda – elektro omrežja za priključitev sončne elektrarne.

 

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo za čas obratovanja navedene infrastrukture v korist služnostnega upravičenca – lastnika elektro voda.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

 

 

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

 

                     Ž U P A N