Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za postavitev sončnih elektrarn

torek, 10. April 2012

Mestna občina

Murska Sobota

Številka:

711-0025/2011-12 (187)

Datum:

10.4.2012

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN 

Na podlagi četrtega odstavka 31.čl.Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.86/2010) in tretjega odstavka 55.čl.Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/2011), Mestna občina Murska Sobota objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe na delu nepremičnin v lasti občine in sicer služnostne pogodbe za postavitev sončnih elektrarn, na zemljiščih:  

- parc.št.730 in 725 k.o.Murska Sobota, Osnovna šola I.M.Sobota, Štefana Kovača 32, M.Sobota,

-parc.št.1986 in 1937 k.o.Murska Sobota, Osnovna šola III. M.Sobota, Trstenjakova 73, M.Sobota,

- parc.št.1987 k.o.M.Sobota, Osnovna šola IV. M.Sobota, Trstenjakova 71, M.Sobota,

- parc.št.2494 in 2495 k.o.Krog, Osnovna šola Krog,

- parc.št.2464 in 2462/1 k.o.Bakovci, Osnovna šola Bakovci,

- parc.št.2515 k.o. Murska Sobota, Vrtec Murska Sobota, Talanyijeva 6, Murska Sobota,

- parc.št.2542 k.o.Bakovci, Vrtec Bakovci, Vrtna ul.2,

- parc.št.4189/1 k.o. M.Sobota, Vrtec Pušča,

- parc.št.488 k.o.Nemčavci, nezazidano stavbno zemljišče ob S.O.I.C.

Služnostna pogodba bo sklenjena z interesentom oz.ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo odškodnino za služnost v enkratnem znesku za celotno obdobje služnosti 20 let in s katerim bo občina dogovorila zanjo ugodnejše elemente pogodbenega razmerja glede prenov objektov. Odškodnina za služnost se v celoti nameni prenovam ostrešij objektov, investitorstvo in višino sredstev za prenovo posameznega objekta, dogovorita stranki v pogajanjih.

Drugi elementi pogodbenega razmerja, ki bodo poleg višine odškodnine za služnost, predmet pogajanj, so sledeči:

-       investitorstvo prenov ostrešij objektov (prenove izvede investitor v svojem imenu – plačilo se pobota z odškodnino za služnost ali druga možnost, da prenove objektov izvede Mestna občina Murska Sobota iz vplačane odškodnine za služnost). Način investitorstva, višino sredstev za obnovo posameznega objekta, materiale in izvedbo potrebnih del bosta mestna občina in izbrani ponudnik podrobneje določila v služnostni pogodbi, informativni potreben obseg del pri prenovah ostrešij objektov pa je priloga k tej nameri,

-       investitor nosi stroške izdelave projektne dokumentacije in upravnih dovoljenj za izgradnjo sončnih elektrarn in prenov objektov,

-       investitor bo sončne elektrarne na objektih, kjer ni potrebna prenova ostrešja objekta, izgradil v roku 4 mesecev od sklenitve pogodbe, na ostalih objektih pa v roku 1 leta,

-       v pogodbi se dogovori pogodbena kazen, vkolikor bo investitor kršil bistvena določila pogodbe.

Interesenti lahko izrazijo interes in podajo ponudbo za vse zgoraj navedene objekte skupaj ali samo za posamezne objekte.

Mestna občina Murska Sobota si pridržuje pravico, da interesente, ki so v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave in interesente, ki so do časa objave te namere izgradili sončne elektrarne v skupni moči manjši od 2 MW, ne povabi k pogajanjem za sklenitev neposredne pogodbe.

Neposredna pogodba se lahko sklene po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota in po izvedenih pogajanjih.

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

 

                     Ž U P A N

 

  1. I.              PRILOGA – seznam objektov oz.zemljišč, kjer je možno namestiti sončno elektrarno in opis potrebnih sanacij objektov

 

objekt

Parc.št. in katastrska občina

Obnove objektov, druge opombe

1

Osnovna šola I.M.Sobota, Štefana Kovača 32, M.Sobota

parc.št.730 in 725 k.o.Murska Sobota

Kulturna dediščina - potrebno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine – pogojno je možna namestitev SE samo na novi telovadnici objekta, ni popravil strehe

2

Osnovna šola III. M.Sobota,

Trstenjakova 73, M.Sobota

parc.št. 1986 in 1937 k.o.Murska Sobota

- sanacija ravne strehe in strehe telovadnice: ohrani naj se tip strehe – trapezna pločevina

- izvesti podkonstrukcijo objekta z izolativnostjo objekta v skladu s predpisi

3

Osnovna šola IV. M.Sobota,

Trstenjakova 71, M.Sobota

parc.št. 1987 k.o.M.Sobota

-  sanacija aluminijaste kritine : trapezna pločevina na delu objekta je nova in se naj ohrani, na starem delu se sanira z enakim materialom

- izvesti podkonstrukcijo objekta z izolativnostjo objekta v skladu s predpisi.

4

Osnovna šola Krog

parc.št.2494 in 2495 k.o.Krog

/

5

Osnovna šola Bakovci

parc.št.2464 in 2462/1 k.o.Bakovci

-  sanacija kritine – tegola: zamenja se z materialom enake kvalitete, lahko se zamenja tudi z lahko kovinsko kritino

- izvesti podkonstrukcijo objekta z izolativnostjo objekta v skladu s predpisi

6

Vrtec Murska Sobota, Talanyijeva 6, Murska Sobota

Parc.št.2515 k.o. Murska Sobota

- sanacija kritine na celotnem objektu – obvezna zamenjava stare azbestne kritine, zamenja se  z lahko kovinsko kritino, kot je trapezna pločevina ali Decra s posipom ali podobno,

- izvesti podkonstrukcijo objekta z izolativnostjo objekta v skladu s predpisi.

7

Vrtec Bakovci, Vrtna ul.2

Parc.št.2542

-  sanacija kritine – odstraniti staro azbestno kritino ter jo zamenjati z lahko kovinsko kritino (trapezna pločevina, Decra s posipom ali podobna kritina),

- izvesti podkonstrukcijo objekta z izolativnostjo objekta v skladu s predpisi.

8

Vrtec Pušča

Parc.št.4189/1 k.o. M.Sobota

/

9

Nezazidano stavbno zemljišče ob S.O.I.C.

Parc.št.488 k.o.Nemčavci

/