Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - odprodaja osnovnih sredstev Mestne občine Murska Sobota

ponedeljek, 23. September 2013

Na podlagi 34.čl.Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.86/10 in 75/12) in 40.čl.Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11, 42/12 in 24/13), Mestna občina Murska Sobota objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo rabljenih kovinskih stopnic (3 kosi).

Neposredna pogodba se lahko sklene po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota in po izvedenih pogajanjih. Vse zainteresirane vabimo, da v času objave in sicer od 23.09.2013 do vključno 07.10.2012 podajo pisne ponudbe za nakup rabljenih osnovnih sredstev na naslov Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota ali po elektronski pošti na naslov urad.zupana@murska-sobota.si. Ocenjena vrednost je 300€ - 350€ po kosu.

Mestna občina Murska Sobota bo v primeru podaje ponudb več interesentov za iste predmete, le-te povabila k pogajanjem za sklenitev neposredne pogodbe. Za pogajanja se šteje tudi dopisovanje zaradi usklajevanja volj oziroma vsa druga dejanja in postopki, katerih cilj je doseganje čim višje kupnine ali čim ugodnejših pogojev razpolaganja.

Osnovni podatki o rabljenih kovinskih stopnicah so razvidni iz priloge. Osnovna sredstva se prodajajo po načelu videno – kupljeno.

Ogled rabljenih kovinskih stopnic je možen v Pomurskem tehnološkem parku,  Plese 9a, 9000 Murska Sobota, kjer lahko zainteresirani dobijo tudi druge informacije v zvezi s predmetom prodaje in sicer vsak dan med 8.00 in 14.00 uro.

 

 Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

                     Ž U P A N

Opis v priponki