Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnih prostorov v najem oz. brezplačno uporabo - Dom Partizan

petek, 16. Oktober 2015

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnih prostorov

v najem oz. brezplačno uporabo - Dom Partizan

Na podlagi 48. in 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Mestna občina Murska Sobota objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o brezplačni uporabi oziroma oddaji v najem poslovnih prostorov, prvenstveno za namen opravljanja dejavnosti na področju športa.

V brezplačno uporabo oz. najem se dajejo poslovni prostori na naslednjih nepremičninah:

  • parc. št. 1690, parcela s stavbo, skupne površine 2348m2, kar je nepremičnina z ID znakom 105-1690/0-0, k.o. 105 - Murska Sobota,
  • parc. št. 1691, površine 2394m2, kar je nepremičnina z ID znakom 105-1691/0-0, k.o. 105 - Murska Sobota.

Predmetne nepremičnine v naravi predstavljajo stavbo s pripadajočim zemljiščem na naslovu Mladinska ulica 3 - dom Partizan v Murski Soboti, s športnim igriščem.

Pogoji sklenitve neposredne pogodbe o brezplačni uporabi poslovnih prostorov:

  • ponudnik je oseba javnega prava (razen javno podjetje),
  • ponudnik je nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu.

Uporabniki, ki sklenejo pogodbo o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja, v skladu z šestim odstavkom 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), krijejo obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo.

Pogoji sklenitve neposredne pogodbe o oddaji v najem poslovnih prostorov:

  • ponudnik je pravna ali fizična oseba zainteresirana za najem predmetnih poslovnih prostorov.

Kriterij za dodelitev poslovnih prostorov je vrstni red prijav. Prednostno pravico uporabe športnih objektov v mestni občini imajo športni klubi in društva, ki jih uporabljajo kot primarni objekt za treninge in tekmovanja po naslednjem vrsten redu:

I. prioriteta: obvezni športni programi šolske športne vzgoje za izvajanje pouka in šolskih športnih tekmovanj,

II. prioriteta: program športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostnih in vrhunski šport, ki jih sofinancira mestna občina,

III. prioriteta: programi kakovostnega in vrhunskega športa, ki jih sofinancira mestna občina,

IV. prioriteta: programi interesnih športih aktivnosti otrok in mladine s posebnimi potrebami,

V. prioriteta: programi športne rekreacije, ki jih sofinancira mestna občina ter drugi.

Pri razdelitvi terminov je potrebno prednostno upoštevati:

– primernost telovadnice za posamezno vrsto športa,

– tekmovalno obdobje.

V primeru, da se znotraj istega prioritetnega razreda pojavi več interesentov za isti termin, imajo prednost do terminov v zgodnejših urah tisti interesenti, katerih člani so pretežno učenci, dijaki in študenti.

Vse zainteresirane pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje vabimo, da najkasneje do 2.11.2015 do 10. ure, na vložišče Mestne občine Murska Sobota oddajo svojo ponudbo, oz. pisno izrazijo interes za sklenitev neposredne najemne pogodbe oz. neposredne pogodbe o brezplačni uporabi predmetnih poslovnih prostorov.

 

Mestna občina Murska Sobota si pridržuje pravico, da lahko postopek sklenitve neposredne najemne pogodbe oz. neposredne pogodbe o brezplačni uporabi poslovnih prostorov ustavi do sklenitve pravnega posla. 

V kolikor v odprtem roku namere prostori ne bodo oddani si Mestna občina Murska Sobota pridržuje pravico, da bo prostore oddajala prosilcem po vrstnem redu prispetja vlog, do zapolnitve prostih kapacitet.

Pogodbe bodo sklenjene po poteku zgoraj navedenega roka.

 

dr. Aleksander JEVŠEK

 

Ž U P A N