Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji dela nepremičnine v najem

torek, 10. April 2012

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

Številka:

430-0020/2012-2 (187)

Datum:

10.4.2012

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

o oddaji dela nepremičnine v najem

Na podlagi 48.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/2011),  Mestna občina Murska Sobota objavlja namero za sklenitev najemne pogodbe za nepremičnine v lasti občine in sicer za namen opravljanja gostinske ter spremljajočih dejavnosti na območju kopališča Murska Sobota, v času kopalne sezone v letu 2012. V najem se dajejo naslednje nepremičnine:

-  del parc.št.15/2 k.o.M.Sobota, vključno z obstoječima objektoma (kioska),

-  del parc.št. 382 k.o.M.Sobota, vključno s postavljenimi obstoječimi nadstreški (3 x),

- del parc.št.383, 14 in 16 k.o.Murska Sobota ter ostale proste površine kopališča, za namen spremljajočih dejavnosti (letni vrt, kotički za animacije, sprostitveni kotiček ipd).

Orientacijska najemnina znaša 2.000,00 EUR za celotno kopalno sezono. Ponudnik lahko v ponudbi opredeli, da znesek v višini najemnine vloži v infrastrukturo letnega kopališča oziroma v trajno izboljšanje površin ali objektov kopališča.

Vse zainteresirane pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti, vabimo, da najkasneje do srede 25.4.2012 do 10.ure, na vložišče Mestne občine Murska Sobota, podajo svojo ponudbo oz.pisno izrazijo interes za sklenitev neposredne pogodbe. Najemna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil največje število aktivnosti na kopališču in organiziral tudi javne prireditve, ki bodo vsebinsko dopolnjevale ponudbo na kopališču. Pogodba se lahko sklene po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota ter po opravljenih pogajanjih z zainteresiranimi osebami.

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

 

                     Ž U P A N

Situacija je vidna v priloženi datoteki.