Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – odprodaja osnovnih sredstev Mestne občine Murska Sobota

torek, 10. April 2012

Mestna občina

Murska Sobota

Številka:

023-0003/2012-2 (187)

Datum:

10.4.2012

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE –

odprodaja osnovnih sredstev Mestne občine Murska Sobota 

Na podlagi 34.čl.Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.86/2010) in 40.čl.Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/2011), Mestna občina Murska Sobota objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo rabljene računalniške opreme, pisarniške opreme in rabljenega avtomobila Renault 5, letnik 1993.

Neposredna pogodba se lahko sklene po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota in po izvedenih pogajanjih. Vse zainteresirane vabimo, da v času objave in sicer od 10.4.2012 do vključno 25.4.2012 podajo pisne ponudbe za nakup rabljenih osnovnih sredstev.

Mestna občina Murska Sobota bo v primeru podaje ponudb več interesentov za iste predmete, le-te povabila k pogajanjem za sklenitev neposredne pogodbe. Za pogajanja se šteje tudi dopisovanje zaradi usklajevanja volj oziroma vsa druga dejanja in postopki, katerih cilj je doseganje čim višje kupnine ali čim ugodnejših pogojev razpolaganja.

Osnovni podatki o rabljeni računalniški opremi, pisarniški opremi ter avtomobilu in orientacijska vrednost, so razvidni iz priloge. Osnovna sredstva se prodajajo po načelu videno – kupljeno. Računalniki so brez programske opreme.

Ogled osnovnih sredstev je možen po predhodni najavi na tel: 02 525 16 30 (Milena Vöröš), kjer lahko zainteresirani dobijo tudi druge informacije v zvezi s predmetom razpolaganja.

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

 

                     Ž U P A N

 Seznam osnovnih sredstev za odprodajo je v prilogi.