Najava razpisov na področju negospodarskih dejavnosti

torek, 14. Februar 2012

Na osnovi sprejetega proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2012 se bodo na področju gospodarskih in negospodarskih dejavnostih razpisali naslednji javni razpisi po posameznih področjih:

1.     SOCIALNO VARSTVO in ZDRAVSTVENO VARSTVO

Razpis: Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva in zdravstva v letu 2012

Objava razpisa: predvidoma 2.3.2012, objava bo v Uradnem listu RS in na spletni strani MOMS (www.murska-sobota.si, rubrika Razpisi)

Predmet razpisa: preventivni programi na področju socialnega varstva in zdravstva

Prijavitelji: na razpis se lahko prijavijo društva in javni zavodi na področju zdravstva in socialnega varstva, ki izvajajo socialno in zdravstveno dejavnost

Informacije: mag. Rofina Bernjak, Višja svetovalka II za socialno varstvo in zdravstvo, tel.: 525-16-64, elektronska pošta: rofina.bernjak@murska-sobota.si

 

2.     ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Razpis: Javni razpis za sofinanciranje programov za področje tehnične kulture ter uvajanja mladih v znanost v Mestni občini Murska Sobota v letu 2012

Objava razpisa: predvidoma 2.3.2012, objava bo v Uradnem listu RS in na spletni strani MOMS (www.murska-sobota.si, rubrika Razpisi)

Predmet razpisa: programi na področju tehnične kulture ter uvajanja mladih v znanost

Prijavitelji: na razpis se lahko prijavijo društva in javni zavodi, ki izvajajo programe s področja tehnike ter uvajanja mladih v znanost za populacijo na območju MOMS

Informacije: mag. Darja Kadiš, Višja svetovalka II  za družbene dejavnosti, tel.: 525-16-65, elektronska pošta: darja.kadis@murska-sobota.si

 

3.     MLADINA

Razpis: Javni razpis za izbiro mladinskih programov oziroma projektov, ki jih bo v letu 2012 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota

Objava razpisa: predvidoma 2.3.2012, objava bo v Uradnem listu RS in na spletni strani MOMS (www.murska-sobota.si, rubrika Razpisi)

Predmet razpisa: programi in projekti za izvajanje letnega programa na področju dejavnosti mladih v MOMS

Prijavitelji: na razpis se lahko prijavijo osebe zasebnega in javnega prava, ki bodo v letu 2012 izvajali aktivnosti na področju mladinske dejavnosti

Informacije: mag. Darja Kadiš, Višja svetovalka II za družbene dejavnosti, tel.: 525-16-65, elektronska pošta: darja.kadis@murska-sobota.si

 

4.     IZOBRAŽEVANJE

Razpis: Javni razpis za sofinanciranje dodatne oziroma razširjene dejavnosti za predšolske in osnovnošolske otroke v MOMS za leto 2012

Objava razpisa: predvidoma 2.3.2012, objava bo v Uradnem listu RS in na spletni strani MOMS (www.murska-sobota.si, rubrika Razpisi)

Predmet razpisa: sofinanciranje dodatne oziroma razširjene dejavnosti za otroke v MOMS, ki se po programu vzgojno-izobraževalnih zavodov izvaja na področju predšolske in osnovnošolske populacije

Prijavitelji: na razpis se lahko prijavijo osnovne šole, glasbena šola in vrtec, drugi zavodi, društva, klubi in zveze ter organizacije, ki so iz MOMS

Informacije: mag. Darja Kadiš, Višja svetovalka II za družbene dejavnosti, tel.: 525-16-65, elektronska pošta: darja.kadis@murska-sobota.si

 

5.     KULTURA

Razpis: Javni razpis za izbiro investicijskih projektov na področju kulture, ki jih bo v letu 2012 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota

Objava razpisa: predvidoma 2.3.2012, objava bo v Uradnem listu RS in na spletni strani MOMS (www.murska-sobota.si, rubrika Razpisi).

Predmet razpisa: projekti za sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju prostorov, nakupa opreme za potrebe delovanja neprofitnih organizacij na področju kulture, izdelave konservatorskih načrtov, izdelave projektne dokumentacije za obnovo ter obnove objektov nepremične sakralne in kulturne dediščine

Prijavitelji: na razpis se lahko prijavijo vse neprofitne organizacije, ki so v MOMS registrirane za opravljanje dejavnosti s področja kulture ali so na območju MOMS lastniki oz. upravljavci nepremične sakralne in kulturne dediščine

Informacije: Darja Potočnik, Svetovalka I za kulturo in turizem, tel.: 525-16-62, elektronska pošta: darja.potocnik@murska-sobota.si

 

Razpis: Javni razpis za izbiro kulturnih programov, ki jih bo v letu 2012 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota

Objava razpisa: predvidoma 2.3.2012, objava bo v Uradnem listu RS in na spletni strani MOMS (www.murska-sobota.si, rubrika Razpisi).

Predmet razpisa: programi delovanja kulturnih društev v letu 2012, na naslednjih področjih: glasbena dejavnost, gledališka in lutkovna dejavnost, plesna dejavnost, fotografska, filmska in video dejavnost, likovna dejavnost, literarna in večzvrstna dejavnost

Prijavitelji: na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki so registrirani za opravljanje kulturno umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin, imajo sedež v MOMS, opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi in delujejo na področju kulture najmanj eno leto

Informacije: Darja Potočnik, Svetovalka I za kulturo in turizem, tel.: 525-16-62, elektronska pošta: darja.potocnik@murska-sobota.si

 

Razpis: Javni razpis za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2012 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota

Objava razpisa: predvidoma 2.3.2012, objava bo v Uradnem listu RS in na spletni strani MOMS (www.murska-sobota.si, rubrika Razpisi).

Predmet razpisa: projekti za izvajanje letnega programa kulturnih dejavnosti v MOMS na naslednjih področjih: uprizoritvena umetnost, glasbena umetnost, vizualna umetnost, knjiga in založništvo ter na drugih področjih (iz 4. člena ZUJIK)

Prijavitelji: na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja kulture ali drugih dejavnosti, občinska društva in zveze, avtorji in avtorske skupine ter samostojni kulturni delavci, ki imajo sedež oz. stalno prebivališče na območju MOMS

Informacije: Darja Potočnik, Svetovalka I za kulturo in turizem, tel.: 525-16-62, elektronska pošta: darja.potocnik@murska-sobota.si

Razpisni rok oziroma možnost prijave na navedene razpise je 1 mesec od objave v Uradnem listu.