Najava javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2012

četrtek, 8. Marec 2012

Na podlagi sprejetega proračuna za leto 2012 se bo razpisal

 Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2012.

Objava razpisa: predvidoma 6. aprila 2012, objava bo v Uradnem listu RS in na spletni strani Mestne občine Murska Sobota  (www.murska-sobota.si, rubrika Razpisi).

Predmet razpisa: zbiranje predlogov za sofinanciranje naslednjih vsebin, ter razvojnih in strokovnih nalog: interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami in študentska dejavnost, kakovostni šport, vrhunski šport, športna rekreacija, šport invalidov, šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, delovanje športnih društev in Športne zveze, športne prireditve, športni objekti, informacijski sistem na področju športa, priznanja športnikom in športnim delavcem.

Prijavitelji: športna društva, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v Mestni občini Murska Sobota, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, vrtci in šole.

 

Informacije: Goran Gutalj (ZKTŠ Murska Sobota, Mladinska 3, 9000 Murska Sobota), GSM: 031-792-969; elektronska pošta: goran.gutalj@sz-ms.si