Mamera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

petek, 16. Avgust 2013

 

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

 

Številka:

711-0030/2013-2 (187)

Datum:

16.8.2013

 

 

 

 

NAMERA O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

 

 

Na podlagi tretjega odst. 55.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11,  42/12 in 24/13),  Mestna občina Murska Sobota objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnin:

 

  • parc.št.1402, 1403 in 3174 vse k.o.Murska Sobota, za namen ureditev križanj in prestavitev kanalizacijskega omrežja v sklopu rekonstrukcije postaje Murska Sobota,
  • parc.št.1403, 134/2, 3174 in 3159/6 vse k.o.Murska Sobota, za namen ureditve napajanja ENP in izvedbe SN podzemnih vodov,
  • parc.št.1779 k.o.Rakičan, za namen izvedbe SN podzemnih vodov,

 

v okviru projekta elektrifikacija in rekonstrukcija železniške proge Pragersko – Hodoš.

 

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo za čas obratovanja navedene infrastrukture oz. za določen čas izvedbe projekta, v korist služnostnega upravičenca  - lastnika infrastrukture oziroma investitorja.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

 

 

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

 

                     Ž U P A N