Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Lokalna akcijska skupina LAS Goričko

četrtek, 6. April 2017

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (Community-Led Local Development), krajše CLLD, predstavlja poseben instrument sofinanciranje iz EU sredstev za spodbujanje celovitega lokalnega razvoja na podeželju po načelu »od spodaj navzgor«. Izvajanje CLLD instrumenta v programskem obdobju 2014-2020 prevzemajo lokalna partnerstva, tako imenovane Lokalno akcijske skupine (LAS), ki tudi pripravljajo razpise za črpanje EU sredstev za ta namen. Ena od teh je tudi naša LAS Goričko 2020, ki obsega območje 11 občin:Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

Trenutno je LasGoričk2020 objavil razpis za sofinanciranje projektov iz EU sklada ESRR. Sredstva ESRR se bodo porabila v tako imenovanih urbanih območjih v okviru LAS Goričko 2020,katera predstavljajo naslednja naselja: Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice,  Puconci, Šalovci, Sveti Jurij, Tišina, Bakovci, Krog in Rakičan. Do prijave so tako upravičeni projekti, ki se bodo izvajali v teh naseljih. Nekaj osnovnih podatkov o razpisu je v nadaljevanju, celoten razpis pa na spodnji spletni povezavi.

Več informacij o LAS Goričko 2020 in SLR najdete na www.las-goricko.si

Imate projektno idejo, ki:

*      spodbuja podjetniške in kmetijske aktivnosti ter inovativna partnerstva za razvoj in ustvarjanje dodatnega vira dohodka s pomočjo novih lokalnih produktov in storitev;

*      ohranja stanje naravnega okolja, biotsko raznovrstnost ter kulturno dediščino območja;

*      izvaja ciljno usmerjene aktivnosti za izboljšanje rabe naravnih virov - endogenih potencialov energije in povečanje učinkovitosti pri porabi energije ter varovanje in razvoj naravnega okolja ter

*      izboljša možnosti za ponovno vključitev v trg dela in družbeno okolje, povečuje medgeneracijsko sodelovanje ter socialno vključenost ranljivih skupin

Potem se prijavite na:

Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja

na območju LAS Goričko 2020 v letu 2017, ki se bodo financirale iz sredstev

Evropskega sklada za regionalni razvoj

 

PRISPEVAJTE SVOJ DELEŽ K RAZVOJU OBMOČJA LAS GORIČKO in se udeležite animacijskega svetovanja na terenu, ki bo  !

·       v četrtek 20. aprila 2017 med 14:00 in 15:00 uro

v vaško-gasilskem domu v Krogu

·       v sredo 26. aprila 2017 med 15:00 in 16:00 uri

v RIS Dvorec Rakičan (Modri salon).

Osnovni podatki o javnem pozivu:

 

Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih LAS Goričko 2020 v letu 2017 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 565.257,57 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz ESRR,znaša 80%.

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

Javni poziv je objavljen na spletni strani http://www.las-goricko.si/javni-pozivi/esrr2/javni-poziv-2017/, in sicer z dnem 08.03.2017. Javni poziv bo objavljen do 09.05.2017.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS Goričko 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci do 09.05.2017 ali osebno dostaviti na sedež vodilnega partnerja LAS,  ki je v Martjancih 36, 9221 Martjanci, na dan 08.05.2017 in 09.05.2017 med 8:00 in 14:00 uro.

Obdobje upravičenosti stroškov

Sredstva po javnem pozivu se razpisujejo za leto 2017 in 2018.

Upravičeni stroški za izvedbo operacij, sofinanciranih iz ESRR, so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Operacija mora biti izvedena in zaključena najpozneje do 26.04.2018.

Informacije o javnem pozivu:

Po elektronsko pošti: info@las-goricko.si

Po telefonu: 02 53 81 664, vsak delovnik med 8:00  in 14:00 uro.

Odgovori bodo objavljeni na spletni strani http://www.las-goricko.si v rubriki Javni pozivi/Vprašanja in odgovori.

Informativna delavnica: sredo, 12. aprila 2017 ob 15:00 uri v prostorih Centra Biofuture v Martjancih 36, 9221 Martjanci

Animacijska svetovanja na terenu:

§  v četrtek 20. aprila 2017 med 14:00 in 15:00 uro za Bakovce in Krog v vaško-gasilskem domu Krog

§  v sredo 26. aprila 2017 med 15:00 in 16:00 uri v RIS Dvorec Rakičan, Lendavska ul. 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota (Modri salon).