Kmalu Dnevni center za starejše v Bakovcih

ponedeljek, 12. November 2018

V Domu starejših Rakičan se zavedamo pomembnosti celostne osebne rasti človeka in kakovostnega staranja. Zato razvoj našega zavoda temelji na srednjeročnih nacionalnih programih razvoja socialnega varstva in strategijah varstva starejših, saj si želimo zasledovati cilje, ki nam bodo tudi v prihodnje zagotavljali izvajanje (institucionalnega) varstva za starejše. Zato želimo skladno z njimi usmeriti razvoj doma k novemu načinu obravnave starejših, ki bo temeljil na najvišji kakovosti življenja starostnikov in možnosti najširše izbire storitev, ki jih želijo in potrebujejo.

V Bakovcih pišemo zgodovino

S tem namenom smo ob pomoči ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Mestne občine Murska Sobota odkupili nekdanji gostinski objekt na Soboški ulici 17 v Bakovcih, kjer bomo v pritličju uredili dnevni center, mestna občina pa bo v sodelovanju z Zdravstvenim domom Murska Sobota uredila zdravstvene ordinacije s pomožnimi prostori. Tako bomo z gradbenimi posegi in investicijsko-vzdrževalnimi deli, ki že potekajo in so v zaključni fazi, spremenili namembnost objekta v stavbo za izvajanje socialnega in zdravstvenega varstva.

Dom starejših Rakičan s to investicijo kot prvi v državi nadaljuje projekt vzpostavitve mreže dnevnih centrov v Prekmurju; prvega smo odprli v okviru enote v Murski Soboti leta 2012, drugega v okviru enote pri Sv. Juriju leta 2015, kmalu sledi dnevni center v Občini Turnišče. Čeprav so dnevni centri ena izmed alternativnih oblik institucionalne oskrbe starih ljudi, ki je v zahodnoevropskih družbah dobro razvita, jo vzhodnoevropske države intenzivno uvajajo šele v zadnjem desetletju.

Številne pozitivne koristi

Z vzpostavitvijo programa dnevnega varstva v Bakovcih, v katerega se bodo lahko vključile starejše osebe, ki zaradi posebnih potreb potrebujejo pomoč in delno oskrbo, ter pogojev za delovanje splošne zdravstvene službe bo na eni lokaciji diferencirana ponudba storitev, izboljšala pa se bosta tudi razpoložljivost in zagotavljanje dostopnosti storitev dnevnega varstva večjemu številu uporabnikov na področju Mestne občine Murska Sobota. Program dnevnega centra bo pomembno dopolnjeval in razbremenjeval družinsko oskrbo ter podaljševal bivanje ljudi v lastnih domovih, hkrati bomo z njim vzpostavili novo ravnotežje med odgovornostjo posameznika in njegove družine na področju skrbi za kakovostno staranje in solidarno sožitje med generacijami, in to tudi v sodelovanju z lokalno skupnostjo.

Več kot samo socialno varstvo

Za oblikovanje celovitega sistema skrbi za starejše je treba nuditi več kot samo (socialno) varstvo in zdravstveno nego, zato z novimi programi in nudenjem diferencirane ponudbe dodatne tržne dejavnosti želimo povečati možnost izbire ter zagotavljati dostopnost in dosegljivost storitev čim večjemu številu uporabnikov na področju pomurske regije ne glede na njihov socialni položaj.

Od septembra 2018 Dom starejših Rakičan v okviru zagotavljanja storitve tržne dejavnosti nudi dostavo pripravljenih obrokov hrane, nakup in dostavo živil ali drugih potrebščin, prevoz in spremljanje po opravkih, pripravo drv ali druge kurjave, manjša hišna popravila, vzdrževanje vrta in okolice, čiščenje stanovanja ter pranje in likanje perila. Trajanje storitve je odvisno od volje uporabnika in izvajalca storitve ter se določi z dogovorom o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve. Za dodatne informacije o izvajanju tržne dejavnosti je odgovorna Suzana Gergar, tel. št. 059 234 950, e-naslov: suzana.gergar@dsrakican.si

Jožica Hudžar, Zoran Hoblaj, Soboške novine, november 2018