Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Murska Sobota

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, objavlja na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju ZSPDSLS-1),16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
v lasti Mestne občine Murska Sobota

 1. Naziv in sedež organizatorja  (upravljavca) javnega zbiranja ponudb:

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, Matična številka: 5883172, Davčna številka: 32339828

 1. Predmet  prodaje in izhodiščna cena

Predmet prodaje so:

Poslovni prostori

 • Pisarne v tretji etaži stavbe 1838 -  interna oznaka št.
 • P-3, površine 20,58 m2 (105-1838-3)
 • P-4, površine 23,22 m2, (105-1838-4)
 • P-15, površine 4,36 m2, (105-1838-5)
 • P-16, površine 11,77 m2, (105-1838-16)
 • P-17, površine 7,93 m2, (105-1838-17)
 • P-18, površine 4,40 m2, (105-1838-18)
 • P-19, površine 2,61 m2, (105-1838-19)

skupna površina 74,87 m2, na naslovu Trg zmage 5 v Murski Soboti, parc. št. 698/2 k.o Murska Sobota, z ID znakom del stavbe 105-1838-2.

V stavbi etažna lastnina še ni urejena in solastni delež ½ na navedenem delu stavbe predstavljajo zgoraj navedeni poslovni prostori, ki so vpisani v kataster stavb z zgoraj navedenimi oznakami.

Vsi poslovni prostori se prodajajo skupaj kot celota.

Na nepremičninah obstoji zakonita predkupna pravica solastnika nepremičnine, na podlagi 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/0291/13 in 23/20).

Izhodišča vrednost znaša 67.578,00 EUR. V ceni ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača prodajalec ( v skladu z Zakonom o davku na promet nepremičnin Uradni list RS, št. 117/06 in 25/16 – odl. US).

Pogoj za prijavo:

Na javno zbiranje ponudb se lahko prijavijo gospodarski subjekti, ki opravljajo dejavnost na področju  obvezne  občinske gospodarske javne službe.

Na območju zemljiških parcel veljajo prostorski akti in sicer: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN1) (Uradni list RS, št. 54/2016, 67/2016).

V odloku o občinskem prostorskem načrtu Metne občine Murska Sobota (SO 3) je predmetno zemljišče opredeljeno kot stavbno zemljišče.

Podrobnejša namenska raba prostora je opredeljena kot:

C-območja centralnih dejavnosti,

CU-osrednja območja centralnih dejavnosti, kot so območja historičnega ali novih jeder, kjer gre pretežno za prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanju.

Vrsta varovanja oziroma omejitve: varovalni pasovi infrastrukturnih objektov in vodov ter vplivno območje letališča.

Zemljišče je v varovalnem območju kulturne dediščine – območje naselbinske dediščine (evidenčna številka enote dediščine EŠD iz Registra kulturne dediščine je 6774 – mestno jedro) območje arheološke dediščine EŠD iz Registra kulturne dediščine je 30895-naselbina, plano grobišče),

za katerega velja odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Murska Sobota (Uradne objave, št. 8/91, 9/92-popr., 11/92, 5/98) in Register nepremičnine kulturne dediščine.

 1. Potrdilo o plačani varščini

Ponudnik mora plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota,  štev. IBAN: SI56 01280-0100011405 proračun Mestne občine Murska Sobota, SWIFT CODE: BSLJSI2X, z obveznim sklicem na št. 00 430-0054/2023 koda namena: OTHR, z navedbo »plačilo varščine-javno zbiranje ponudb – prodaja poslovni prostori«.

 1. Pogoji prodaje
 • Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake nepremičnin, ki so predmet prodaje.
 • Plačana varščina se bo uspelemu ponudniku odštela od zneska kupnine, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
 • Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu.
 • V izklicni ceni niso vključene davščine,  stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja.

Davek na promet nepremičnin in stroške  notarske overitve pogodbe plača prodajalec. Kupec nosi stroške zemljiškoknjižnega urejanja, ki prav tako izvede vsa dejanja potrebna za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo.

 • Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo ni sestavni del pogodbe in se bo izročil kupcu bo vzpostavitvi etažne lastnine.
 1. Ponudba

Ponudba mora vsebovati:

 1. izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (Priloga št. 1),
 2. Ponudbeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, določene v  1. točki razpisa, na obrazcu »Ponudba« (Priloga št. 2),
 3. izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu pogojev« (priloga št. 3),
 4. obvezne priloge k ponudbi:
 • dokazilo o plačani varščini
 • dokazilo, da ima ponudnik pravico kupiti nepremičnino v RS (fotokopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista; izpis iz sodnega registra ali poslovnega registra za pravne osebe in samostojne podjetnike, pri čemer izpis iz sodnega ali poslovnega registra ne sme biti starejši od 30 dni)
 • potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe in samostojne podjetnike; potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih ne sme biti starejše od 30 dni.
 1. Način in rok plačila kupnine

Izbrani ponudnik je dolžan poravnati celotno kupnino na osnovi izstavljenega računa z valuto 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi prodajne pogodbe.

Plačilni rok za poravnavo celotne kupnine za neposredne  in posredne proračunske  uporabnike je največ 30 dni od  datuma prejemu računa.

Plačilo kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

 1. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika
 1. Svojo ponudbo (z dokazili in prilogami) morajo ponudniki osebno predložiti ali   (priporočeno prednostno)  poslati v zaprti kuverti z oznako: » NE ODPIRAJ – JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN - PARC.ŠT. 698/2, ID  ŠT. STAVBA 105-1838 NA NASLOVU TRG ZMAGE 5 MURSKA SOBOTA 430-0054/2023« na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.

Rok za oddajo ponudbe je :

20.9.2023 do 13.00 ure. Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure prispele po navadni pošti  ali  osebno predložene v Glavno pisarno Mestne občine Murska Sobota, pritličje – vhod III Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. Če se ponudba pošlje priporočeno prednostno po pošti, se šteje za pravočasno, če je oddana na pošto najkasneje zadnji dan roka za oddajo ponudbe.

 1. Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne smejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe iz sedmega odstavka 51. člena ZSPDSLS-1. Najugodnejši ponudnik mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po sedmem odstavku 51. člena ZSPDSLS-1.
 1. Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno ceno (nepravilne ponudbe) in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov, o čemer bo upravljavec obvestil ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 7. a točke, bodo neodprte vrnjene ponudniku.
 1. Ne glede na prejšnjo c) točko lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
 1. Ponudba veže ponudnika 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
 1. Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi urada župana Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa  ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. nadstropje), 25.9.2023 ob 10.00 uri.

Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom in pooblastilom ponudnika, kadar gre za pravne osebe. Neposredno pred začetkom javnega odpiranja ponudb se bo opravil popis navzočih na javnem odpiranju ponudb. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za ravnanje z občinskim premoženjem (v nadaljevanju komisija).

O poteku javnega odpiranja ponudb se vodi zapisnik.

 1. Izbrani ponudnik mora v roku 15 (petnajst) dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti prodajno pogodbo, ki jo pripravi upravljavec, v nasprotnem primeru lahko upravljavec k podpisu pogodbe pozove  naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.

Upravljavec zadrži varščino tudi v primeru, če najugodnejši ponudnik v roku ne plača           kupnine.

 1. Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb lahko komisija  opravi dodatna pogajanja, da se doseže za upravljavca najugodnejša ponudba.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je izpolnjevanje  pogoja iz 2 točke in najvišja ponujena cena, zato bo v primeru, da bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, komisija vse najugodnejše ponudnike pozvala, da v roku 10 delovnih dni oddajo nove pisne ponudbe na enak način kot je določeno v točki  7. a.

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. V primeru, da je tudi v postavljenem roku prejetih več najugodnejših ponudb, se nepremičnina proda tistemu, ki je prvi plačal varščino (datum in ura prejema varščine na TRR prodajalca).

 1. Posebne navedbe

Upravljavec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom in je takšna obveznost upravljavca vnaprej izključena. Upravljavec, oziroma župan ali komisija s soglasjem župana, lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, ponudniki pa v tem primeru nimajo pravice do odškodnine, razen do vračila že vplačane varščine.

 1. Kontaktne osebe

Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo nepremičnine lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Murska Sobota, Oddelek za premoženjskopravne zadeve, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, na telef.št. 02 525 16 74 (Marta Mekicar)

 

Mestna občina Murska Sobota

Ž U P A N

Damjan Anželj, mag. jav. upr.

Datum: 30.8.2023
Številka:  430-0054/2023 -1 (520)

Priloge:

 • Podatki o ponudniku (priloga št. 1)
 • Ponudba (priloga št. 2)
 • Izjava o sprejemu pogojev ponudbe za prodajo nepremičnine (priloga št. 3)
Datoteka
Javno zbiranje ponudb poslovni objekt - poslovni prostori Trg zmage avgust 2023.pdf
pdf (187.54 KB)
Podatki o ponudniku - priloga št. 1 - pisarne Trg zmage 5- 23.8.2023.docx
docx (12.62 KB)
Ponudba - priloga št. 2 pisarne Trg zmage 5 - 23.8.2023.docx
docx (15.98 KB)
Izjava o sprejemu pogojev ponudbe - priloga št. 3 pisarne Trg zmage 5 - 23.8.2023.docx
docx (15.28 KB)