Javno zbiranje ponudb za najem oglaševalskega prostora v javnem glasilu Mestne občine Murska Sobota »Soboške novine«

petek, 6. November 2015

Na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Soboške novine (Uradni list RS, št. 11/2013), Mestna občina Murska Sobota objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAJEM OGLAŠEVALSKEGA PROSTORA V JAVNEM GLASILU MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA »SOBOŠKE NOVINE«

a) Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb : Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 MURSKA SOBOTA.

b) Predmet javnega zbiranja ponudb: Predmet javnega zbiranja ponudb je najem oglaševalskega prostora v javnem občinskem glasilu Soboške novine za obdobje treh (3) let od sklenitve pogodbe, v skladu z odlokom o izdajanju glasila Mestne občine Murska Sobota.

c) Vrsta pravnega posla: sklenitev najemne pogodbe za najem oglaševalskega prostora v javnem glasilu Soboške novine. Možen je zakup treh (3) notranjih strani končnega časopisnega formata. Priloga razpisa so formati razdelitve oglasnih prostorov, po predlogu odgovornega urednika, ki bodo v javnem glasilu razporejeni po vsakokratnem predhodnem dogovoru z odgovornim urednikom. Za oglase, v skladu s 15. členom Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Soboške novine (uradni list RS, št. 11/2013) ne štejejo brezplačne objave v zvezi z izvajanjem javnih služb, kulturnih, izobraževalnih, znanstvenih in športnih prireditev ter dobrodelnih akcij. V koledarskem letu izide 11 rednih številk in sicer predvidoma vsakega 15. v mesecu, oziroma na datum, ko bo z vsakoletnim terminskim planom določen izid posamezne številke. Javno glasilo ne izide v mesecu avgustu.

d) Varščina: Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10 % ponujene najemnine na izvod glasila, vplačano na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota, št.: 01280-0100011405, z navedbo »plačilo varščine za javno zbiranje ponudb – Soboške novine«. Neuspelemu ponudniku se varščina vrne brezobrestno v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb.

e) Oblika in pogoji, pod katerimi ponudnik predloži ponudbo in elementi, ki jih naj ponudba vsebuje:

- na razpisu lahko sodelujejo fizične in prave osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije in pod pogojem, da so registrirani za opravljanje oglaševalske dejavnosti ter dejavnosti priprave za tisk in objavo,

- izhodiščna najemnina znaša 1000 EUR (brez DDV) za tri (3) strani na izvod glasila,

- najemnik je dolžan plačevati vrednost najetega oglaševalskega prostora ne glede na njegovo celovito izkoriščenost. Najemnina se plačuje mesečno po izdanih računih s strani Mestne občine Murska Sobota,

- izbrani ponudnik mora skleniti najemno pogodbo v roku petnajst (15) dni po prejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od najema odstopil. V tem primeru zapade varščina v korist mestne občine.

Pisno ponudbo je potrebno predložiti z naslednjo vsebino:

- podatki o ponudniku: ime in priimek oz. firmo ponudnika, naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, navedbo odgovornih oseb za podpis pogodbe, matično in davčno številko ter številko transakcijskega računa,

- ponujeno višino zakupnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne,

- potrdila o referencah: dokazilo o najemu ali zakupu prostora v občinskih ali drugih glasilih ter ustrezna dokazila o drugem oglaševanju,

- potrdilo, da je družba ali s.p. registriran za opravljanje oglaševalske dejavnosti; potrdilo o vpisu v Poslovni register za fizične osebe ter potrdilo o državljanstvu ali kopijo osebnega dokumenta; pravne osebe

– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni,

- potrdilo davčnega urada, da ponudnik nima na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več,

- izjava ponudnika, da zoper njega do roka za oddajo ponudb ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima sedež,

- izjava ponudnika, da nima neporavnanih dospelih obveznosti do Mestne občine Murska Sobota, - potrdilo o vplačilu varščine,

- izjava, da bo zakupnik plačeval vrednost najetega oglaševalskega prostora ne glede na njegovo celovito izkoriščenost,

- izjava o veljavnosti ponudbe še najmanj 45 dni po preteku roka za odpiranje ponudb in izjava o sprejemanju pogojev razpisa. Ponudba je popolna, če vsebuje vse navedene elemente. Obravnava se samo ponudbe, ki so popolne in pravočasne. Po prejemu ponudb se s ponudniki lahko izvedejo dodatna pogajanja, morajo pa se izvesti v primeru, kadar je podanih več enakovrednih ponudb.

f) Merila za izbor:

izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najvišje število točk glede na merila:

- ponujena zakupnina za 3 strani/izvod glasila, 70 točk,

- reference, 30 točk.

g) Ponudniki morajo pravočasno oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do dne 23.11.2015 do 11. ure, na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. Ovojnica mora biti označena z navedbo: »Ponudba – NE ODPIRAJ ! - za najem oglaševalskega prostora Soboške novine«, ter navedbo ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 23.11.2015 ob 13. uri na sedežu Mestne občine Murska Sobota. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od dneva odpiranja ponudb.

h) Mestna občina Murska Sobota si pridržuje pravico, da lahko na podlagi tega razpisa postopek ustavi do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.

i) Ostale informacije: Vse dodatne informacije o pogojih javnega razpisa lahko interesenti dobijo v Uradu župana Mestne občine Murska Sobota, kontaktna oseba je: Vida LUKAČ, tel.: 02 525 16 19.

Številka:430-0062/2015 -1 (170)

Datum: 6.11.2015

Mestna občina Murska Sobota

dr. Aleksander JEVŠEK