Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Javno naznanilo o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN za stanovanjsko območje ob Sončni ulici (EUP SO 106)

petek, 15. November 2019

Na podlagi 11. in 60. člena ter ob smiselni uporabi določb 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št.  33/0770/08 – ZVO-1B, 108/0980/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/1257/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 14/15 – ZUUJFO) in v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17 – ZureP-2) ter na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 IN 30/18) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) izdajam

 

S K L E P

z javnim naznanilom o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje ob Sončni ulici (EUP SO 106)

 

I.

Ponovno se javno razgrne dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje ob Sončni ulici (EUP SO 106), katerega je izdelal Projektivni biro Lazar d.o.o. iz Murske Sobote.

II.

Dopolnjen osnutek prostorskega akta se bo javno razgrnil v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Oddelek za okolje in prostor (III. vhod, 2 nadstropje) ter na sedežu Mestnih četrti mesta Murska Sobota, Trg zmage 4, 9000 Murska Sobota. Javna razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni in sicer od ponedeljka 25. novembra 2019 do petka 27. decembra 2019. Ogled razgrnjenega dopolnjenega  osnutka bo možen v delovnem času občinske uprave in pisarne Mestnih četrti. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota v sredo 4. decembra 2019 ob 16. uri. Dopolnjen osnutek bo objavljen tudi na spletni strani MO Murska Sobota: www.murska-sobota.si.

III.

V času javne razgrnitve lahko k dopolnjenemu osnutku prostorskega akta dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje vključno do petka 27. decembra 2019. Pripombe in pobude se lahko vpišejo v knjigo pripomb na razgrnitvenih mestih, podajo pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota ali ustno na javni obravnavi. Občina bo pripombe preučila in do njih zavzela stališča ter jih javno objavila.

IV.

Osebni podatki se v delih, ki se nanašajo na stališča do pripomb javnosti, lahko zbirajo in obdelujejo v skladu z 56. členom ZUreP-2. Osebni podatki se lahko objavijo le, če posameznik s tem soglaša.

V.

Sklep se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani MO Murska Sobota: http://www.murska-sobota.si

 

 

Številka:  3505-0014/2016-26 (740)

V Murski Soboti, dne 12.11.2019