Javni razpis za odgovornega urednika javnega glasila Soboške novine

petek, 14. Junij 2013

Na podlagi  19. člena Zakona  o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 69/06 – ZOIPub, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 87 /11 – ZavMS in 47/12) ter 11. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Soboške novine (Uradni list RS, št. 11/13 – uradno prečiščeno besedilo) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota objavlja

javni razpis za odgovornega urednika javnega glasila Soboške novine.

Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih v 19. členu Zakona o medijih, ki so: 

  1. ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan RS,
  2. je poslovno sposoben,
  3. mu ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja,
  4. po ustavi ali zakonu ne uživa imunitete,

izpolnjuje še naslednje pogoje, in sicer:

  • ima visoko izobrazbo družboslovne smeri,
  • ima najmanj pet let delovnih izkušenj v novinarstvu oziroma na podobnih delovnih mestih.

Mandat odgovornega urednika traja štiri leta. 

K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:

  • kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat predloži fotokopijo diplome,
  • kot dokazilo o najmanj petih letih delovnih izkušenj v novinarstvu oziroma na podobnih delovnih mestih kandidat predloži fotokopijo delovne knjižice oz. ustrezno dokazilo in pisno izjavo, kje in koliko časa je delal v novinarstvu oz. na podobnih delovnih mestih,
  • pisno izjavo, da kandidat izpolnjuje pogoje iz 19. člena Zakona o medijih.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 15 dni po objavi v zaprti označeni kuverti na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Komisija za kadrovska vprašanja, volitve in imenovanja, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, s pripisom "razpis za odgovornega urednika javnega glasila Soboške novine«. 

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Za nepopolno vlogo bo komisija štela tudi vlogo, ko kandidat ne priloži zahtevanih dokazil v objavi razpisa ter vlogo, iz katere ni mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje. 

Zaposlitev ni redna. Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba kot z zunanjim pogodbenim izvajalcem.

Z odločitvijo Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota bodo prijavljeni kandidati seznanjeni v osmih dneh po sprejetju sklepa o imenovanju.  

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

Komisija za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja