Javni poziv za oddajo vrtičkov v zakup

četrtek, 17. September 2015

Mestna občina Murska Sobota objavlja na podlagi 23.člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO), 48.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in 11.člena Odloka o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Murska Sobota za potrebe vrtičkarstva (Uradni list RS, št.48/15) naslednji:

 

J A V N I  P O Z I V

ZA ODDAJO VRTIČKOV V ZAKUP

 1. Predmet javnega poziva:

Mestna občina Murska Sobota razpisuje oddajo vrtičkov v zakup na lokaciji : Kopališka ulica, ob Visitor centru v Murski Soboti.

Na razpolago je 48 vrtičkov, površine 50 m2 in 12 vrtičkov površine 100 m2, z možnostjo souporabe vrtičkarske lope za shranjevanje orodja. Zakupne pogodbe se sklepajo za obdobje 5 let, z možnostjo podaljšanja.

Zakupnina za posamezni vrtiček znaša 20,00 EUR na leto (za vrtiček 50 m2) in 40,00 EUR na leto (za vrtiček 100 m2). Zakupnina se lahko letno usklajuje z rastjo cen življenjskih potrebščin.

Zakupniki so dolžni poleg zakupnine plačevati sorazmerni del obratovalnih stroškov, stroškov rednega vzdrževanja, stroškov zavarovanj ter drugih s tem povezanih stroškov, katere plačujejo na podlagi dejanske porabe oziroma glede na velikost posameznega vrtička. Na območju vrtičkov bo omogočena uporaba vode za zalivanje vrtov.

 1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec do dodelitve vrtička:
 • da je fizična oseba s stalnim bivališčem na območju Mestne občine Murska Sobota,
 • da na območju Mestne občine Murska Sobota nima v lasti ali posesti zemljišča, primernega za pridelavo vrtnin, niti takšnega zemljišča ne posedujejo člani njegovega gospodinjstva.
 1. Prosilci predložijo vlogo na obrazcu, kateremu priložijo naslednja potrdila oziroma dokazila: 
 • potrdilo o stalnem bivališču (fotokopija osebnega dokumenta – osebna izkaznica ali potni list),
 • potrdilo iz gospodinjske evidence (pridobi se na Upravni enoti),
 • dokazilo o prejemu denarne socialne pomoči (odločba ali potrdilo Centra za socialno delo),
 • izjava, da prosilec in družinski člani niso lastniki ali posestniki drugih primernih zemljišč (podpisan obrazec izjave).
 1.  Merila za dodelitev vrtičkov so sledeča:
 • prejemniki trajne denarne socialne pomoči – max.50 točk (prejemniki socialne pomoči 3 leta in več – 50 točk,  2 leti in več – 30 točk, manj kot 2 leti - 20 točk),
 • prosilci, katerih gospodinjstva imajo večje število članov – 30 točk (pet članov gospodinjstva ali več – 30 točk, manj kot 5 članov gospodinjstva – 20 točk, dva člana gospodinjstva – 10 točk, eden član gospodinjstva -  0 točk),
 • ostali prijavitelji, ki izpolnjujejo pogoje javnega poziva – 20 točk.
 1. Vloga z vsemi prilogami se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 15.10.2015 do 12.00 ure, na naslov:  Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.  Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »ne odpiraj – javni poziv za oddajo vrtičkov«, na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloge bo obravnavala Komisija za oddajo vrtičkov, ki bo vlagatelje obvestila o izidu javnega poziva v 15 dneh od opravljene izbire.
 2. Mestna občina Murska Sobota si pridržuje pravico, da lahko na podlagi tega poziva postopek ustavi do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
 3. Vloga z obrazci in osnutkom zakupne pogodbe ter ostale informacije v zvezi z oddajo vrtičkov, so na voljo na spletni strani mestne občine:  www.murska-sobota.si in v vložišču Mestne občine Murska Sobota. Dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na mestni upravi Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe, od ponedeljka do petka med 8. in 14.uro, osebno ali po telefonu: 02 525 16 30 ali 02 526 16 77.

Številka:  3502-0286/2015-1 (187)

V Murski Soboti, dne 9.9.2015

 

Mestna občina Murska Sobota

dr. Aleksander JEVŠEK