Javni poziv za oddajo prostorov v brezplačno uporabo

ponedeljek, 26. Oktober 2015

Javni poziv za oddajo prostorov v brezplačno uporabo

Datum objave: 26.10. 2015

Rok za oddajo: 5.11.2015

Štev. zadeve: 430-0059/2015-2 (175)

Mestna občina Murska Sobota objavlja Javni poziv za oddajo prostorov v brezplačno uporabo

1. NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA POZIVA

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota

2. PREDMET POZIVA

Predmet javnega poziva je oddaja prostorov v brezplačno uporabo v stavbi na naslovu Murska Sobota, Slovenska ulica 41, parcelna številka 1297/1, k.o. 105 Murska Sobota, številka stavbe 2775 za izvajanje naslednjih dejavnosti: povezovanje nevladnih organizacij in organizacija podpornega okolja za razvoj podjetništva z namenom oživljanja mestnega središča.

Prostori so last Nove Ljubljanske banke d.d. (v nadaljevanju NLB d.d.) in jih je Mestna občina Murska Sobota (v nadaljevanju MOMS) pridobila v brezplačni najem za obdobje enega leta (predvidoma od 3.11.2015 do 1.11.2016) z možnostjo podaljšanja.

Prostori se nahajajo v prvem nadstropju objekta, v brezplačno uporabo se oddaja 7 pisarniških prostorov v skupni površini 112,89 m2. V istem nadstropju se nahajajo še tri pisarne, katere je NLB d.d. oddala v najem drugim uporabnikom. Dostop v nadstropje je po stopnicah, dvigala ni. Lastnih parkirnih prostorov ni na voljo, možno je parkiranje na javnih površinah v bližini stavbe.

V pritličju objekta so prostori oddani v najem Zavodu za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, ki bo v njih vzpostavil turistično informacijsko pisarno ter prodajno degustacijski center s ponudbo pomurskih izdelkov.

MOMS oddaja posameznemu uporabniku v uporabo en prostor ali več prostorov, možna pa je tudi souporaba istega prostora s strani večih uporabnikov, v kolikor se uporabniki s tem strinjajo.

Razporeditev in velikost posameznih prostorov, ki so predmet poziva je razvidna iz priloge št. 1.

Predmet poziva so prostori - pisarne naslednjih velikosti:

- pisarna št. 4 v velikosti 13,50 m2

- pisarna št. 5 v velikosti 15,00 m2

- pisarna št. 6 v velikosti 13,00 m2

- pisarna št. 7 v velikosti 18,82 m2

- pisarna št. 8 v velikosti 20,79 m2

- pisarna št. 9 v velikosti 18,82 m2

- pisarna št. 11 v velikosti 12,96 m2.

Prostori so primerni za takojšnjo vselitev, niso opremljeni s pisarniško opremo in imajo možnost ureditve telefonske linije. MOMS bo kot najemnik prostorov na osnovi najemne pogodbe z NLB d.d. krila obratovalne stroške, ki nastajajo ob uporabi prostorov in v zvezi z njo in sicer: ogrevanje prostorov, odvoz smeti, vodo, elektriko in ostale stroške, ki bremenijo najete prostore, razen uporabnikovih stroškov telekomunikacij, ki jih krije sam.

3. CILJI POZIVA in pričakovani učinki so:

Cilj poziva je, da se z oddajo prostorov:

- spodbudi in poveča družbena angažiranost in družbeno odgovorno delovanje nepridobitnih organizacij v mestnem središču;

- vzpostavi primerne prostorske pogoje za razvojne programe in kreiranje aktivnega okolja za mreženje in sodelovanje;

- poveča število dnevnih obiskovalcev mestnega središča (občani, udeleženci, turisti, kupci);

- poveča prepoznavnost aktivnosti nepridobitnih organizacij in njihovo povezovanje;

- doseže učinek, da postane mestno središče bolj živahno, veselo, zanimivo, drugačno v smislu, da se »Življenje (in povpraševanje) vračata v mestno središče«.

Poleg navedenega MOMS z oddajo prostorov v brezplačno uporabo želi zagotoviti prostorske pogoje za redno delovanje subjektom, ki se srečujejo s težavo nezmožnosti plačevanja obratovalnih stroškov za izvajanje svojega programa oz. dejavnosti.

4. OBDOBJE ODDAJE PROSTOROV IN POGOJI UPORABE

Prostori se oddajo v brezplačno uporabo za obdobje enega leta od sklenitve najemne pogodbe z NLB d.d. (predvidoma od 20.11.2015 do 31.10.2016) z možnostjo podaljšanja, v primeru podaljšanja najemnega razmerja med NLB d.d. in MOMS.

Uporabniki prostorov so dolžni izvajati dejavnosti v mestnem središču (v objektu, zunaj na Slovenski ulici ali v neposredni bližini), ki bodo prispevale k oživljanju mestnega središča, pod pogoji določenimi v tem pozivu.

Prostori se oddajo v brezplačno uporabo pod naslednjimi pogoji:

- prostori znotraj lokacije se oddajajo posamično ali en prostor večim uporabnikom (v dogovoru);

- uporabnik prostorov ne sme oddati v podnajem;

- uporabnik mora zagotoviti izvajanje programa, ki bo javno dostopen;

- uporabnik se zaveže vsaj 1 x mesečno izvajati javno dostopen program / dejavnost v mestnem središču kot so: javne predstavitve, tematske delavnice, razstave, prireditve, družabni dogodki, povezovanje in mreženje, ipd. in o izvedbi programa poročati MOMS;

- uporabnik je dolžan prostore uporabljati za potrebe organizacijskih, administrativnih ipd. ali ustvarjalnih, za okolico nemotečih dejavnosti, če so tovrstne prostorske potrebe povezane z izvajanjem javno dostopnega programa;

- uporabnik ni upravičen do povrnitve vlaganj v prostor niti ne pridobi nikakršnih pravic na prostoru na podlagi vlaganj;

- oprema, ki jo uporabnik namesti v prostore je njegova last in jo je dolžan po prekinitvi pogodbe odstraniti oz. prostore povrniti v prvotno stanje;

- uporabniku se dovoljuje uporaba skupnih prostorov: vhod, stopnišče, hodnik, sanitarije, čajna kuhinja, večji skupen prostor (po vnaprej dogovorjenem urniku);

- uporabnik si mora prizadevati za dobro sodelovanje z ostalimi uporabniki / najemniki v objektu, z NLB d.d. in z MOMS in sodelovati v skupnih promocijskih in drugih aktivnostih;

- uporabnik dovoljuje objavo svojih podatkov v promocijske namene;

- uporabnik si na svoje stroške uredi telefon in priklop na telekomunikacijska omrežja;

- uporabnik je dolžan s prostori ravnati kot dober gospodar in jih redno vzdrževati;

- uporabnik mora začeti opravljati dejavnost najpozneje v enem mesecu od sklenitve pogodbe, če ni drugače dogovorjeno.

5. POGOJI ZA SODELOVANJE

Na poziv se lahko prijavijo:

nepridobitne pravne osebe, ki delujejo v javnem interesu, s statusom pravne osebe javnega prava ali pravne osebe zasebnega prava, ki so ustanovljene kot društvo, zavod, ustanova in samostojni kulturni in drugi delavci ali druge osebe, ki opravljajo nepridobitno dejavnost in imajo sedež v MOMS.

Razen zgoraj navedenega pogoja morajo prijavitelji izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

- poravnane obveznosti do MOMS: Prijavitelj ima poravnane vse obveznosti do MOMS;

- omejitve po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije: Prijavitelj oz. odgovorna oseba prijavitelja izvajalca ne sme biti kaznovana ali biti v postopku zaradi kršenja določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, niti ne sme imeti omejitve poslovanja na podlagi tega zakona;

- objava podatkov: Prijavitelj dovoljuje uporabo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in soglaša z objavo rezultatov razpisa na spletni strani MOMS, skladno s predpisi o dostopnosti informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov;

- strinjanje s pogoji: prijavitelj se strinja s pogoji o uporabi prostorov.

Prijavitelj poda podpisano izjavo o izpolnjevanju pogojev v predpisanem prijavnem obrazcu (obrazec št. 2). V primeru, da MOMS naknadno zahteva originalna potrdila oz. dokazila o izpolnjevanju pogojev po posameznih alinejah, jih mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku (npr. dokazilo o plačanih obveznostih).

Prijavitelj lahko odda največ eno (1) vlogo in v njej navede želeno lokacijo in velikost prostora oz. prostorov.

6. KRITERIJI

Kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število vseh prejetih točk je 130 točk.

KRITERIJ / Št. TOČK

 1. KVALITETA PROGRAMA IN REFERENCE PRIJAVITELJA / do skupno 80 točk 

- kakovost, odmevnost in razvojna ter družbeno odgovorna naravnanost programa 25

- prispevek programa k oživljanju mestnega jedra 25

- prispevek programa k razvoju podjetniškega okolja 10

- povezovanje nevladnih organizacij 10

- reference prijavitelja pri izvajanju programa 10

2. JAVNA DOSTOPNOST PROGRAMA na lokaciji do skupno 50 točk

- dostopnost in obratovalni čas 10

- načrtovano število javnih dogodkov v tekočem letu 20

- množičnost programa: število članov, zaposlenih, pričakovano število udeležencev 10

- promocijske aktivnosti 10

SKUPAJ: 130

7. UPORABA KRITERIJEV

Komisija, imenovana s strani župana MOMS, bo pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb, ki izpolnjujejo s pozivom določene pogoje, ocenila na podlagi kriterijev iz predhodne točke poziva.

Komisija si pridružuje pravico prijavitelja poklicati na razgovor z namenom dodatne obrazložitve. MOMS si pridružuje pravico končne odločitve glede razdelitve prostorov med uporabnike, z vidika racionalizacije stroškov in sorodnih dejavnosti ter pravico, da vseh razpisanih prostorov ne odda v uporabo.

Prostori bodo oddani prijaviteljem, katerih vloge bodo dosegle večje število točk, pri čemer mora posamezna vloga doseči najmanj 60 točk. O izbiri bodo prijavitelji pisno obveščeni. Z izbranimi prijavitelji bo sklenjena pogodba.

V primeru večjega števila prijav, bo določena rezervna lista prijaviteljev, za primer odstopa izbranega prijavitelja od podpisa ali predčasne prekinitve pogodbe.

8. ROK POZIVA

Rok za oddajo prijav je od ponedeljka 26. 10. 2015 do vključno četrtka 5. 11. 2015.

9. DOKUMENTACIJA POZIVA in PRIJAVA

Dokumentacija poziva obsega: 

-besedilo poziva, 

-prijavni obrazec (obrazec št. 1), 

-izjavo prijavitelja (obrazec št. 2), 

-izjavo partnerja o sodelovanju (obrazec št. 3), 

-skico razporeditve in velikosti prostorov (priloga št. 1).

 

Prijava na poziv mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:  

-v celoti izpolnjen (podpisan, ustrezno potrjen oz. žigosan) prijavni obrazec (obrazec št. 1), 

- podpisano ter ustrezno potrjeno oz. žigosano izjavo prijavitelja (obrazec št. 2), 

-podpisano ter ustrezno potrjeno oz. žigosano izjavo partnerja o sodelovanju - v kolikor program vključuje sodelovanje s partnerji, obvezno predložite izjavo o sodelovanju, iz katere naj bo razviden način sodelovanja pri programu (obrazec št. 3), 

- Izpisek iz ustrezne evidence Ajpes ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni.

10. ODDAJA VLOG

Prijavitelji morajo oddati vlogo na predpisanih obrazcih. Vloge morajo poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – prijava: prostori Slovenska ulica«.

Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka poziva, ne bodo upoštevane. Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.

11. POSTOPEK IZBIRE

Postopek izbire uporabnikov vodi komisija, ki jo imenuje župan. Komisija bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila:

- prepozne vloge,

- vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba,

- vloge, ki bodo nepopolne.

Prijavitelji bodo za vloge, za katere bo ugotovljeno, da so formalno nepopolne, pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene ali bodo dopolnjene neustrezno, bo komisija izločila iz nadaljnjega postopka.

Za nepopolno se bo štela vloga, ki ne bo vsebovala vseh sestavin, kot jih zahteva besedilo poziva in dokumentacija poziva po določbah iz točke 9, oziroma ne bo poslana oz. oddana na način, kot je to zahtevano v točki 10. Za nepopolno se bo štela tudi vloga, ki bo prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem roku oz. jo bo dopolnil neustrezno.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu poziva. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja.

O izbiri bodo prijavitelji pisno obveščeni in po razdelitvi prostorov med izbrane uporabnike, pozvani k podpisu pogodbe o brezplačni uporabi prostorov.

12. INFORMACIJE

Dodatne informacije dobite na Mestni občini Murska Sobota:

- Darja Potočnik, 02/525-16-62, darja.potocnik@murska-sobota.si;

- Klaudija Šadl Jug, 02/525-16-18, klaudija.sadl-jug@murska-sobota.si in

- Drago Ružič, 02/525-16-24, drago.ruzic@murska-sobota.si.

Ogled prostorov za potencialne prijavitelje bo organiziran v dveh terminih in sicer::

- v četrtek, dne 29. 10. 2015 ob 13.30 in

- v ponedeljek, dne 2. 11. 2015 ob 13.30.

Kandidati se prijavijo za ogled na zgoraj navedene telefonske številke.

dr. Aleksander Jevšek ŽUPAN