Javni poziv za člane nadzornega sveta družbe Javno podjetje Komunala d.o.o.

sreda, 11. Februar 2015

Na podlagi  prvega odst. 71.člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13) in 12.člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in 49/10),  Mestna uprava Mestne občine Murska Sobota objavlja naslednji:

 

javni poziv

zainteresiranim posameznikom,

da posredujejo svojo prijavo za člana nadzornega sveta družbe

Javno podjetje Komunala, javno podjetje d.o.o.

 

Mestna uprava Mestne občine Murska Sobota objavlja  javni poziv, s katerim poziva zainteresirane posameznike, da pošljejo svojo prijavo za izbor dveh članov nadzornega sveta družbe Javno podjetje Komunala, javno podjetje d.o.o. 

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Pogoji za prijavo:

  1. Kandidati morajo posredovati življenjepis s prilogami ter motivacijsko pismo v predpisani obliki,
  2. Kandidati morajo vlogi priložiti izjavo, da izpolnjujejo vse zakonsko določene splošne in posebne pogoje za imenovanje za člane nadzora,
  3. Kandidati morajo vlogi priložiti tudi izjavo, s katero izrecno dovoljujejo obdelavo in uporabo njihovih osebnih podatkov; izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja za člana nadzornega sveta javnega podjetja.

Vloge z življenjepisom in prilogami se posredujejo elektronsko na naslov : mestna.obcina@murska-sobota.si, pri čemer naj bodo podpisane izjave pripete v pdf obliki.

Vse podatke, vsebovane v prijavah, bo Mestna občina Murska Sobota brezpogojno varovala ter ravnala z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 86/04, 113/05).

Kandidati bodo o imenovanju obveščeni po elektronski pošti in s tem pozvani k sodelovanju v nadaljnjem postopku. Pogoj za nastop funkcije člana nadzornega sveta je predhodna pridobitev soglasja Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota.

 

V tem  postopku ni možnosti vlaganja pravnih sredstev.

Kandidati pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi.

Rok za oddajo prijav je do torka, 17. 2. 2015 do 12. ure.

 

                           Srečko Đurov, univ.dipl.prav.

                                         v.d.direktorja