Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:vodja Kabineta župana

petek, 27. Oktober 2017

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar in 40/12-ZUJF) Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

PODSEKRETAR M/Ž - vodja Kabineta župana

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • univerzitetna ali najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem (druga stopnja)
 • najmanj 6 let delovnih izkušenj;
 • znanje uradnega jezika;
 • višja raven znanja tujega jezika (angleščina, nemščina)
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka;
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja in stopnja izobrazbe.

Na podlagi petega odstavka 54. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih se za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva specializacija, magisterij znanosti ali doktorat, zahteva pa se univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo  oziroma magisterijem znanosti, predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima magisterij znanosti, doktorat oziroma zaključen specialistični študij. Na podlagi šestega odstavka 54. člena Uredbe pa se delovne izkušnje skrajšajo za eno leto v primeru, da ima kandidat opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, opraviti obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih.

Pri izbranem kandidatu se bo prav tako preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat, v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja opraviti strokovni izpit iz upravnega postopka.

Pogoj višja raven znanja tujega jezika (angleščina, nemščina) se šteje za izpolnjenega, če kandidat predloži dokazilo o uspešno opravljenem izpitu za višjo raven ali kako drugače pridobljeno znanje, ki ustreza temu izpitu (šola, tečaji, tujina).

Delovno področje:

-          neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delovnem področju kabineta župana,

-          vodenje in izvajanje najzahtevnejših protokolarnih opravil,

-          vodenje odnosov z javnostmi,

-          koordinacija mednarodnega sodelovanja,

-          vodenje projektnih skupin,

-          vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,

-          samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,

-          vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih,

-          opravljanje drugih najzahtevnejših nalog iz področja delovanja občine.

Prijava mora vsebovati:

 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (čas opravljanja dela in stopnja zahtevnosti dela),
 3. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (če ga je kandidat opravil),
 4. pisno izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ga je kandidat opravil),
 5. dokazilo o znanju tujega jezika na višji ravni,
 6. pisno izjavo kandidata, da:

-       je državljan Republike Slovenije,

-          ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

-          zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

 1. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Murska Sobota pridobitev podatkov iz 6. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na položajnem uradniškem delovnem mestu v nazivu podsekretar – vodja Kabineta župana, katerega naloge se opravljajo v enem nazivu. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v uradnih prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2 , 9000 Murska Sobota.

V skladu z 61. členom Zakona o javnih uslužbencih se bodo v izbirni postopek uvrstili le tisti kandidati, ki izpolnjujejo zgoraj navedene natečajne pogoje.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto podsekretar – vodja Kabineta župana« na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota (www.murska-sobota.si), in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Mestne občine Murska Sobota. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri.     

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Mestne občine Murska Sobota, http://www.murska-sobota.si.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Drago RUŽIČ, vodja Sekretariata za splošne zadeve, na tel. številko: 02 525 16 70.

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

                                                                                              Mestna občina Murska Sobota

                                                                                                                   Župan

                                                                                                  dr. Aleksander   JEVŠEK

 

Številka:  110-0025/2017-1

Datum: 26.10.2017