Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

torek, 1. April 2014

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar in 40/12-ZUJF) Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

 

VIŠJI SVETOVALEC (za Metni svet  in splošne zadeve) M/Ž

v Oddelku za splošne zadeve Mestne  uprave Mestne občine Muska Sobota

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) pravne vede ali;
 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) pravne vede ali;
 • najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) pravne vede;
 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj;
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka;
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Pri izbranem kandidatu se bo prav tako preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit iz upravnega postopka, v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

 

Delovno področje:

 

 • pravna pomoč županu, mestnemu svetu in drugim občinskim organom
 • strokovna, organizacijska in druga opravila za mestni svet, njegova delovna telesa in nadzorni odbor
 • opravljanje najzahtevnejših nalog s kadrovskega področja
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv
 • vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov  
 • naloge v zvezi z volitvami in referendumi

 

 

 

 

Prijava mora vsebovati:

 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (čas opravljanja dela in stopnja zahtevnosti dela),
 3. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka – če ga je kandidat opravil,
 4. pisno izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv - če ga je kandidat opravil,
 5. pisno izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 1. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Murska Sobota pridobitev podatkov iz 5. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami, ki so si jih pridobili z opravljanjem del, ki ustrezajo nalogam delovnega področja tega javnega natečaja.

 

Izbrani kandidat bo delo opravljal na uradniškem delovnem mestu višji svetovalec v nazivu višji svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec II in višji svetovalec I.   Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v uradnih prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2 , 9000 Murska Sobota.

V skladu z 61. členom Zakona o javnih uslužbencih se bodo v izbirni postopek uvrstili le tisti kandidati, ki izpolnjujejo zgoraj navedene natečajne pogoje.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: «za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec (za mestni svet in splošne zadeve)« na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota (www.murska-sobota.si), in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Mestne občine Murska Sobota. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Mestne občine Murska Sobota, http://www. murska-sobota.si.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Ana Svetec, kadrovik VI, na tel. številko: 02 525 16 72.

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

                                                                                              Mestna občina Murska Sobota

                                                                                                                   Župan

                                                                                                           Anton ŠTIHEC

Številka:  110-0028/2014

Datum:    1.4.2014