Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Javni natečaj za položaj direktorja Mestne uprave Mestne občine Muska Sobota

torek, 8. Oktober 2019

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar in 40/12-ZUJF – v nadaljnjem besedilu ZJU) Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja

javni natečaj za položaj direktorja

Mestne  uprave Mestne občine Muska Sobota

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. izobrazba: univerzitetna izobrazba ali najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem (druga stopnja);
 2. najmanj 7 let delovnih izkušenj;
 3. opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;
 4. opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka;
 5. funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov;
 6. državljanstvo Republike Slovenije;
 7. znanje uradnega jezika;
 8. da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 9. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovno področje:

 • vodi mestno upravo,
 • neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja mestne občine,
 • vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
 • samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • izdaja odločb v upravnih postopkih na prvi stopnji,
 • zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja mestne občine,
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.

Prijava kandidata na razpisano delovno mesto (prijavni obrazec je priložen besedilu javnega natečaja) mora vsebovati:

 • izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 • izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, v kateri mora biti naveden delodajalec, skupen čas trajanja dela in stopnja zahtevnosti del in nalog, ki jih je kandidat opravljal pri tem delodajalcu (iz opisa mora nedvoumno izhajati, da delovne izkušnje izhajajo iz opravljanja dela na delovnih mestih, za katere se zahteva univerzitetna ali najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo oz. magisterijem / druga stopnja),
 • izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (če ga je kandidat opravil),
 • izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ga je kandidat opravil),
 • izjavo o izpolnjevanju pogoja o pridobljenem znanju upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov (če ga je kandidat pridobil),

-      izjavo kandidata, da:

 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
  • izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Murska Sobota pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Po 13. točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva specializacija, magisterij znanosti ali doktorat, zahteva pa se univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem  znanosti, se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima magisterij znanosti, doktorat oziroma zaključen specialistični študij. Za delovna mesta oziroma nazive se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za eno leto v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU, opraviti najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit iz upravnega postopka, v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali je dobil funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat v skladu s tretjim odstavkom 81. člena ZJU to znanje pridobiti v petnajstih mesecih od dneva imenovanja na položaj.

Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Z izbranim kandidatom, ki pred tem ni imel statusa uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi za obdobje petih let. Položaj bo opravljal v nazivu sekretar, v uradnih prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj – direktor mestne uprave« na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota (www.murska-sobota.si), in sicer v roku 30 dni po objavi na spletni strani Mestne občine Murska Sobota ter pri Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Mestne občine Murska Sobota, http://www.murska-sobota.si. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Martina ŠOOŠ HORVAT, višji svetovalec (za pravne in kadrovske zadeve), na tel. številko: 02 525 16 72.

 

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

                                                                                                 Mestna občina Murska Sobota

                                                                                                                   Župan

                                                                                                    dr. Aleksander   JEVŠEK

Številka:  110-0013/2019-1

Datum: 7.10.2019