Javni natečaj za položaj direktorja mestne uprave Mestne občine Murska Sobota

sreda, 19. November 2014

Mestna občina Murska Sobota na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12-ZUJF; v nadaljnjem besedilu ZJU) objavlja

javni natečaj

za položaj direktorja

MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA

Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni natečaj, mora poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 1. izobrazba:

      - univerzitetna  ali najmanj visoka strokovna s specializacijo oziroma magisterijem

       (druga stopnja)

 1. najmanj 7 let delovnih izkušenj;
 2. opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;
 3. opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka;
 4. funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov;
 5. državljanstvo Republike Slovenije;
 6. znanje uradnega jezika;
 7. da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 8. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovno področje (naloge):

 • vodi občinsko upravo
 • neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja mestne občine
 • vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte
 • samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv
 • izdaja odločbe v upravnih postopkih na I. stopnji
 • zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja mestne občine

      -    opravljanje drugih najzahtevnejših nalog

Prijava kandidata mora vsebovati:

1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

2. izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;

3. izjava o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv oz. opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;

4. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;

5. izjavo o pridobljenem znanju upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov;

6. izjavo, da je državljan Republike Slovenije;

7. izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

8. izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

9. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Muska Sobota pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila;

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Po 13. točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva specializacija, magisterij znanosti ali doktorat, zahteva pa se univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem znanosti, se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima magisterij znanosti, doktorat oziroma zaključen specialistični študij. Za delovna mesta oziroma nazive se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za eno leto v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat usposabljanje v skladu z 89. členom ZJU opraviti najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat izpit v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 Odl. US (48/09 popr.), 8/10 in 82/13) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali je pridobil funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat v skladu s tretjim odstavkom 81. člena ZJU to znanje pridobiti v petnajstih mesecih od dneva imenovanja na položaj.

Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

S kandidatom, izbranim na javnem natečaju, ki pred tem ni imel statusa uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi za obdobje petih let. Položaj bo opravljal v nazivu sekretar, v prostorih Mestne občine Murska Sobota.

Pisno prijavo z izjavami je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj - direktor mestne uprave« na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Mestne občine Murska Sobota ter pri Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Obvestilo o končanem javnem natečaju bomo objavili na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota: http://www.murska-sobota.si.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Ana Svetec (tel. 02 525 16 72).

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 110-0095/2014

Datum:    19.11.2014

                                                     Župan

                                                                                            Mestne občine Murska Sobota

                                                                                               mag. Aleksander JEVŠEK