Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za Mestno občino Murska Sobota

četrtek, 8. Marec 2012

 

MESTNAOBČINA

MURSKA SOBOTA

 

Spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za Mestno občino Murska Sobota

 

Odlok 

(dopolnjen osnutek)

 V Murski Soboti, marec 2012

Podatki o izdelovalcu:

 

 

 

Št. projekta:   

SD-PUP-2/11

 

 

Faza:    

dopolnjen osnutek     

 

 

Naziv projektne organizacije:  

ZEU – DRUŽBA ZA NAČRTOVANJE

IN INŽENIRING d.o.o. MURSKA  SOBOTA

Staneta Rozmana 5, 9000   MURSKA   SOBOTA

Telefon: 02 536 13-10

Telefax: 02 534 10-86

 

 

Direktor:                                  

Stanislav Marič, univ.dipl.inž.gradb.

 

 

Odgovorni prostorski načrtovalec:                           

Alenka Šumak, univ.dipl.inž.kraj.arh.

 

Identifikacijska št.: 1535 KA                                              

Osebna štampiljka:

Podpis:

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodelavci:      

Jana Kovač, univ.dipl.inž.arh.

Tadeja Madjar Stajnko, univ. dipl.inž. arh.

Urška  Luk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:                                   

marec 2012

Dopolnjen osnutek za javno razgrnitev

 

Na podlagi 11., 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09; 80/10-ZUPUDPP in 43/11-ZKZ-C) ter na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – odločba US, 76/08, 100/08 – odločba US, 79/09, 14/10 – odločba US, 51/10 in 84/10 – odločba US) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota – UPB (Uradni list RS, št. 23/07 in 49/10) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na ….. ….redni seji dne  ……………… sprejel

 

 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota

 1. člen

(splošno)

 

(1) Spremeni in dopolni se Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 83/2003) (v nadaljevanju: PUP  MOMS).

(2) Spremembe in dopolnitve se nanašajo na pogoje gradnje gradbeno inženirskih objektov na območju kmetijskih zemljišč in na območju vodnih in obvodnih zemljišč.

 

2. člen

 

Prva alinea, prvega odstavka, 34. člena poglavja B) Območja odprtega prostora, točka 1. Kmetijska zemljišča se nadomesti z naslednjim besedilom:

» - novogradnje, dograditve in rekonstrukcije gradbeno inženirskih objektov, kot so; cevovodi za pitno in odpadno vodo s pripadajočimi objekti, elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti, komunikacijski vodi, naftovodi, plinovodi, vročevodi in priključki nanje, «

 

3. člen

 

Za zadnjo alineo prvega odstavka 36. člena točke 3. območja vodnih in obvodnih površin se doda alinea:

» - gradnja objektov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno infrastrukturo, «

4. člen

Za tretjim odstavkom 36. člena točke 3. območja vodnih in obvodnih površin se doda novi četrti odstavek:

» Na območju obalnih in priobalnih zemljišč je dovoljena gradnja objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije. «

KONČNE DOLOČBE

 

5. člen

Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota so stalno na vpogled na upravi Mestne občine Murska Sobota.

 

6. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3500-0006/2011-17/2011

Murska Sobota, dne ……………………

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.gradb.

ŽUPAN

Mestne občine Murska Sobota