Javna razgrnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (območje 1. faze)

torek, 8. December 2015

Na podlagi 11., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 in 14/2015 - ZUUJFO) in na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10– Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/2015 - ZUUJFO) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10 in 39/15) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na ______. redni seji dne _______________________ sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (območje 1. faze)

1. člen
Za 1. členom Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 8/04, 50/07, 35/09) se doda novi 1.a člen, ki se glasi:
1.a člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (območje 1. faze), ki ga je izdelal Projektivni biro Lazar d.o.o., Murska Sobota, v novembru 2015, pod št. U13-15.

2. člen
Za 2. členom se doda novi 2.a člen, ki se glasi:

2.a člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vsebujejo:
A) TEKSTUALNI DEL
1. Splošni del
2. Opis in obrazložitev prostorskih pogojev za realizacijo po posameznih področjih
3. Smernice in mnenja
B) GRAFIČNI DEL

3. člen
1. alineja 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
- Območje 1. faze – južno od predvidene obvozne železniške proge, razdeljeno na dve podolžni vrsti ob eni servisni komunikaciji, ki ju infrastrukturni koridor daljnovoda nadalje deli na štiri možne gradbeno – funkcionalne kareje. Na območju je predvidena gradnja objektov obrtno-storitvene in proizvodne dejavnosti ter trgovsko-poslovnih funkcij vključno s trgovskimi centri.

KONČNE DOLOČBE

4. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota so stalno na vpogled na upravi Mestne občine Murska Sobota.

5. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota se po ZPNačrt štejejo za občinski podrobni prostorski načrt.

6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 3505-0008/2015-12(182)
Murska Sobota, dne __. _______

Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek