Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (stanovanjska gradnja)

torek, 27. Avgust 2013

Na podlagi 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8) (v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 - UPB in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na __. redni seji dne __. _____ 2013 sprejel

 

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota - zahod (stanovanjska gradnja)

 

 1. člen

 

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota - zahod (stanovanjska gradnja) (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta), ki je bil sprejet z Odlokom o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota - zahod (Uradni list RS, št. 46/03).

 

 1. člen

 

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vsebuje tekstualni in grafični del.

Tekstualni del sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta vsebuje besedilo odloka.

Grafični del sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta vsebuje naslednje grafične načrte:

 • izsek iz kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam planskih aktov za območje Mestne občine Murska Sobota v merilu 1 : 2000,
 • izsek iz grafičnega dela zazidalnega načrta v merilu 1 : 500,
 • območje stanovanjske gradnje z obstoječim parcelnim stanjem v merilu 1 : 500,
 • prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji v merilu 1 : 500,
 • zazidalna oziroma ureditvena situacija v merilu 1 : 500,
 • prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro v merilu 1 : 500,
 • prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom v merilu 1 : 500,
 • načrt parcelacije v merilu 1 : 500.

 

 1. člen

 

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta imajo naslednje priloge:

 • izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
 • prikaz stanja prostora,
 • strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
 • smernice in mnenja,
 • obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.

 

 1. člen

 

V Odloku o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota - zahod (Uradni list RS, št. 46/03) se besedilo 3. člena spremeni tako, da se glasi:

»Območje zazidalnega načrta obsega zemljišča s parcelnimi številkami 4134/2, 4134/7, 4134/8, 4134/9, 4134/10, 4134/11, 4139/2, 4145/1, 4145/2, 4145/3, 4145/4, 4145/5, 4145/6, 4155/1, 4155/2, 4155/3, 4156/3, 4158/3 in 4158/4 vse v k.o. Murska Sobota.«.

 

 1. člen

 

Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Z zazidalnim načrtom je načrtovana gradnja trgovskih centrov, samostojnih hiš, vrstnih hiš ali dvojčkov, prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture, nezahtevnih in enostavnih objektov ter ureditve zunanjih površin.

Poleg tega je na parkirišču trgovskih centrov dopustna gradnja ročne ali avtomatske avtopralnice.«.

 

 1. člen

 

V prvem odstavku 5. člena se besedilo »Na območju zazidalnega načrta je predvidena gradnja objektov znotraj katerih je dovoljen razvoj predvidenih dejavnosti navedenih v 4. členu tega odloka« nadomesti z besedilom »Gradnja trgovskih centrov je dopustna«, črtata se peta in šesta alineja.

Dodajo se novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:

»Gradnja samostojnih hiš, vrstnih hiš ali dvojčkov je dopustna pod naslednjimi pogoji:

 • lega: znotraj površine za razvoj stavbe, ki je določena z gradbenimi mejami, katerih načrtovana stavba ne sme presegati, lahko pa se jih dotika s fasadami ali pa je od njih odmaknjena v notranjost zemljišča. Gradbeno mejo lahko presegajo le napušči, terase, balkoni, nadstreški nad vhodi ipd., vendar ne smejo segati preko meje sosednjega zemljišča;
 • odmik od meje sosednjega zemljišča: določen je z gradbeno mejo. V kolikor ni določen z gradbeno mejo (združevanje, širjenje ali oženje zemljiških parcel), mora biti odmik stavbe od meje sosednjega zemljišča najmanj 3,00 m. S soglasjem lastnika sosednjega zemljišča je lahko odmik tudi manjši.
 • višinska kota pritličja: največ 1,40 m nad najnižjo višinsko koto urejenega terena ob stavbi;
 • etažnost: največ K+P+1. Dopustna je medetažna zasnova. Klet se zaradi možnosti nastopa visoke podtalnice izvede v vodotesni bazenski izvedbi;
 • tipologija: samostojne hiše, vrstne hiše ali dvojčki;
 • tlorisni gabarit: omejen z faktorjem zazidanosti parcele (z), kateri je največ 0,4 za samostojne hiše in največ 0,5 za vrstne hiše ali dvojčke;
 • fasada: klasično ometana (obarvane v umirjene tone), lesena ali iz sodobnih materialov na način, da se doseže oblikovno kvalitetna arhitektura;
 • streha: ravna, enokapna ali dvokapna. Smer slemena je poljubna in odvisna od zasnove stavbe oziroma vzporedna z daljšo stranico. V detajlih je dovoljena kombinirana streha. Na strehah je dovoljeno namestiti zbiralnike sončne energije, vendar naj bodo nameščeni zadržano in ob upoštevanju vpliva na podobo naselja;
 • strešna kritina: pogojena je s tehnološko rešitvijo strehe.

Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dopustna pod naslednjimi pogoji:

 • vrste: dopustna je gradnja vseh nezahtevnih in enostavnih objektov razen pomolov, objektov za rejo živali, pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov, objektov za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost, pomožnih letaliških, pristaniških objektov in pomožnih objektov na smučišču;
 • odmik od meje sosednjega zemljišča: najbolj izpostavljeni deli objekta so od meje sosednjega zemljišča odmaknjeni najmanj 1,00 m, s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča pa tudi manj, ograja in objekt, ki nima višine, pa se lahko gradita na mejo;
 • velikosti: upošteva se določila predpisa o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje;
 • oblikovanje: da se ne kvari splošnega videza postora.

Ureditev odprtih površin je dopustna pod naslednjimi pogoji:

 • zelene in utrjene površine ob stanovanjski stavb se uredi poljubno, in sicer odvisno od potreb in razpoložljivega prostora na zemljiški parceli;
 • na severovzhodu območja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se uredi zelenico, na kateri se utrdi pešpot za morebitno peš navezavo do trgovskega centra.«.

 

 1. člen

 

V 1. točki 6. člena se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

»Dostopna cesta na območju stanovanjske gradnje se rekonstruira in dogradi proti zahodu ter severozahodu. Ob dostopni cesti se uredi zeleni pas ali hodnik za pešce. Prometni dostop se vrši s severa, s ceste Šercerjevega naselja. Cestni priključek dostopne ceste na gramozirano javno pot ob južnem delu stanovanjske gradnje se ukine.

Po izgradnji zahodne obvozne ceste mesta Murska Sobota se na južnem delu zazidalnega načrta izvede povezovalno cesto med Gajevo ulico in zahodno obvozno cesto mesta Murska Sobota.«.

Besedilo 2. točke se spremeni tako, da se glasi:

»Predvidena je izgradnja ločenega kanalizacijskega sistema.

Komunalne odpadne vode se priključijo na obstoječe kanalizacijsko omrežje (na severni kanalizacijski kolektor).

Padavinske odpadne vode z utrjenih površin in streh se odvajajo posredno v podzemne vode preko ponikovalnic (ponikovalnih polj). V času močnejših nalivov se padavinske odpadne vode prelivajo preko roba zadrževalnega prostora ponikalnih polj in razlivajo na okoliških njivskih površinah izven območja zazidalnega načrta. V prihodnosti je ob robu območja zazidalnega načrta načrtovana izvedba površinskega odvodnika, po katerem se bodo v času večjih nalivov padavinske odpadne vode razbremenjevale proti jugozahodu (potok Dobel-Mokoš). Izvedba površinskega odvodnika ni predmet tega zazidalnega načrta in ni predpogoj za gradnjo na območju zazidalnega načrta.«.

V 5. točki se besedilo »predvideni dovozni cesti« nadomesti z besedilom »načrtovanih cestah«.

 

 1. člen

 

Zadnji stavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Izvajanje gradenj in drugih ureditev lahko poteka časovno neodvisno.«.

 

 1. člen

 

V prvem odstavku 15. člena se za besedilom »tlorisnih gabaritov« doda besedilo »trgovskih centrov«.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:

»Dopustna so odstopanja od v grafičnih načrtih določenih zemljiških parcel namenjenih stanovanjski gradnji, katere se glede izbire tipologije zazidave lahko združuje, širi ali oži, pri čem se ne sme posegati na zemljiške parcele namenjene gradnji ceste (razen zemljiške parcele severozahodnega kraka dostopne ceste) in zemljiške parcele izven območja zazidalnega načrta.«.

 

 1. člen

 

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se po ZPNačrtu štejejo za občinski podrobni prostorski načrt.

 

 1. člen

 

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se hranijo in so na vpogled javnosti na sedežu Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota.

 

 1. člen

 

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.

 

Številka: 3500-0003/2012-21(182)

Murska Sobota, dne __. _______ 2013

Župan

Mestne občine Murska Sobota

Anton Štihec, univ. dipl. inž. grad