Javna objava predloga Lokalnega energetskega koncepta za Mestno občino Murska Sobota

sreda, 11. Marec 2020

Na podlagi Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Uradni list RS, št. 56/16) ter Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) daje Mestna občina Murska Sobota na vpogled zainteresirani strokovni in splošni javnosti, predlog Lokalnega energetskega koncepta za Mestno občino Murska Sobota.

Skladno z 29. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 UPB) in na podlagi Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Uradni list RS, št. 56/16),  lokalna skupnost sprejme Lokalni energetski koncept (LEK) kot program ravnanja z energijo v lokalni skupnosti. LEK je koncept razvoja lokalne skupnosti na področju oskrbe in rabe energije, ki vključuje ukrepe za učinkovito rabo energije ter način oskrbe z energijo iz obnovljivih virov, soproizvodnje, odvečne toplote in iz drugih virov.

Na podlagi LEK se načrtujejo prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje, uporaba obnovljivih virov energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti.

V LEK se opredelijo cilji in ukrepi za doseganje teh ciljev, ki morajo biti v skladu z Energetskim konceptom Slovenije /EKS/ in akcijskimi načrti (akcijski načrt energetske učinkovitosti, akcijski načrt za obnovljive vire energije, akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe, drugi akcijski načrti ali operativni programi za oskrbo oziroma rabo energije), Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in Operativnim programom varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem. LEK vključuje posebne cilje in ukrepe za prihranek energije in za povečanje energetske učinkovitosti stavb v lasti lokalnih skupnosti in stanovanjskih skladov ter lokalne načrte za energetsko učinkovitost, ki upoštevajo dolgoročne strategije za spodbujanje naložb prenove stavb in možnost učinkovitega individualnega ogrevanja in hlajenja.

Pričakuje se, da bo nov EKS, katerega pripravlja Ministrstvo za Infrastrukturo in bo skladen z EZ-1, sprejet v letu 2020. Slednji dokument bo za naslednjih 20 let in okvirno za 40 let  osnovni razvojni dokument na področju energetike. Na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določa cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje veljavnosti dokumenta.

Konec meseca februarja 2020 je bil sprejet Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), ki je akcijsko strateški dokument, ki za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe. NEPN bo nadomestil državne akte kot so: Akcijski načrt za obnovljive vire energije in Akcijski načrt za energetsko učinkovitost ter Operativni program ukrepov zmanjševanja emisij toplogrednih plinov.

LEK se sprejme na vsakih deset let oziroma lahko tudi pogosteje, če se z EKS ali akcijskimi načrti spremenijo cilji in ukrepi ali če se spremenijo podlage za urejanje prostora in razvoja v lokalni skupnosti.

Organi lokalne skupnosti ter izvajalci energetskih dejavnosti na območju, ki ga pokriva LEK, so dolžni svoje razvojne dokumente ter delovanje uskladiti s cilji in ukrepi, predvidenimi v LEK.

Pripombe in predloge je možno podati na: mestna.obcina@murska-sobota.si do vključno 20. 3. 2020. Predlogi in pripombe se bodo objavili na spletni strani občine.

Lokalni energetski koncept se potrjuje na Ministrstvu za infrastrukturo in s sklepom na Mestnem svetu Mestne občine Murska Sobota.