Enkratna denarna pomoč za novorojence v Mestni občini Murska Sobota

torek, 31. Marec 2015

Mestni svet je na svoji redni seji v marcu 2015 sprejel Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Murska Sobota.

Denarna pomoč je enkratna denarna pomoč družini novorojenega otroka, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna in s katero se staršem novorojenega otroka zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Upravičenci do denarne pomoči so starši otroka, od katerih ima vsaj eden izmed staršev in otrok stalno bivališče v Mestni občini Murska Sobota. Če starša živita ločeno, prejme pomoč tisti od staršev, pri katerem otrok dejansko živi. Poleg staršev, pa je do pomoči upravičena tudi oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka, če otrok staršev nima, ali pa je staršem otrok odvzet. Prejemnik denarne pomoči je eden od staršev ali zakoniti zastopnik otroka, ki se v vlogi za denarno pomoč opredeli kot prejemnik denarne pomoči.

Višina denarne pomoči znaša 500,00 EUR neto. Postopek uveljavljanja pravice do denarne pomoči ob rojstvu otroka se začne s vložitvijo vloge, ki vsebuje podatke o vlagatelju, številki transakcijskega računa, banke in podatke o novorojenem otroku. K vlogi bo potrebno priložiti izpisek iz rojstne matične knjige za novorojenega otroka, potrdilo o stalnem bivališču oziroma skupnem gospodinjstvu in obojestransko kopijo bančne kartice. Če bo imel otrok zakonitega zastopnika pa dokazilo pristojnega organa o zakonitem zastopništvu. Denarno pomoč starši lahko uveljavljajo v roku 7 mesecev od dneva rojstva otroka.

O denarni pomoči se odločil z upravno odločbo in sicer v 30. dnevnem roku od prejema popolne vloge. Prejemnik denarne pomoči pa bo dolžan vrniti prejeto pomoč z zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi neresnično prikazanih podatkov. Denarno pomoč za novorojence v Mestni občini Murska Sobota bodo lahko uveljavljali starši ali zakoniti zastopniki otroka, in sicer za otroka, ki je bil rojen od 1. januarja 2015 dalje.

Vloga za uveljavitev denarne pomoči novorojencu v Mestni občini Murska Sobota je objavljena na spletni strani mestne občine pod rubriko vloge , možno pa jo je dobiti tudi v vložišču Mestne občine Murska Sobota.