Dopolnjen osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (stanovanjska gradnja) OBJAVA STALIŠČ DO PODANIH PRIPOMB V ČASU JAVNE RAZGRNITVE

ponedeljek, 2. December 2013

Dopolnjen osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah

zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod

(stanovanjska gradnja)

 

OBJAVA STALIŠČ DO PODANIH PRIPOMB

V ČASU JAVNE RAZGRNITVE

 

 

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je na 21. redni seji, dne 7. novembra 2013, obravnaval dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (stanovanjska gradnja) v I. obravnavi in ga s sklepom sprejel. Obenem je bil sprejet sklep s katerim so bila potrjena tudi stališča do pripomb javnosti prejetih v času javne razgrnitve, ki so jih pripravili mestna uprava in načrtovalci.

 

Javna razgrnitev je bila na sedežu uprave MOMS, gradivo je bilo razgrnjeno tudi na Mestni četrti Murska Sobota od 27. avgusta do 26. septembra 2013; javna obravnava je bila izvedena dne 11. septembra 2013 ob 17.00 uri v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota.

 

Na podlagi 60. člena s smiselno uporabo določb 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8) občina mora preučiti pripombe in predloge javnosti in do njih zavzeti stališče, ki ga objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu.

 

Pripombe in stališča, ki jih je potrdil Mestni svet, so objavljene na spletni strani občine:  http://www.murska-sobota.si ter na oglasni deski v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe (III. vhod, 2 nadstropje) in v Soboških novinah.

 

 

Pripomba in stališče:

 

 

PRIPOMBA

(podana v pisni obliki)

 

Prebivalci Šercerjevega naselja Murska Sobota – v imenu prebivalcev naselja ga. Marta Küplen; dne 23.9.2013, na občini prejeto 25.9.2013; s prilogo z 42 podpisi prebivalcev.

 

Podali so pripombo na spremembo prostorskega akta – odloka o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (Uradni list RS, št. 46/2003) s tekstom:

 

    »Prebivalci Šercerjevega naselja odločno nasprotujemo predlagani spremembi zgoraj navedenega prostorskega akta, ki predvideva dostop oz. dovoz do novo nastalih stavbnih parcel na jugu Šercerjevega naselja (iz petih dosedanjih parcel bo nastalo 18 parcel za gradnjo stanovanjskih hiš) skozi naše naselje, torej s severne strani. Po do sedaj veljavnem zazidalnem načrtu je dovoz predviden z južne strani in je Šercerjevo naselje slepa ulica (na jugu se konča s prometnim znakom in cvetličnimi koriti). Zahtevamo, da tako tudi ostane. Novo nastale parcele naj imajo dovoz z južne strani, tako kot je bilo predvideno v do sedaj veljavnem prostorskem aktu.«

 

 

STALIŠČE

V veljavnem Odloku o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota - zahod (Uradni list RS, št. 46/03) je v 1. točki 6. člena določeno sledeče:

      »izvede se priključek na cesto Murska Sobota – Gederovci (R2-441) pod pogoji posameznih pristojnih služb k predmetnemu zazidalnemu načrtu. Prometne ureditve se izvedejo kot je prikazano v grafičnih prilogah.«

 

 Iz grafičnih prilog starega veljavnega zazidalnega načrta pa je razvidno, da se cesta Šercerjevega naselja podaljša proti jugu in se na zahodu priključi na cesto Gajeve ulice ter kot taka postane povezovalna cesta med državno cesto R2-441 Murska Sobota - Gederovci in cesto Gajeve ulice. V tem prostorskem aktu torej ni določbe, ki bi določala, da mora biti ulica Šercerjevo naselje zaprta.

 

Postavitev korit in prometnega znaka, ki so nekaj let to cesto vseeno zapirali, se je postavila naknadno in začasno po posebnem skupnem dogovoru z lastnikom zemljišč južno od Šercerjevega naselja, stanovalci Šercerjevega naselja ter Mestno občino Murska Sobota. Korita so bila postavljena z namenom, da se onemogoči prometno povezavo, ko se je povečal promet zaradi odprtja bližnjega trgovskega centra.

Po posebnem soglasju lastnika zemljišč je zapora bila predvidena samo za leto 2008. Ker se gradnja objektov na komunalno opremljenih parcelah še ni pričela je zapora ostala dalj časa.

 

Predlagamo, da se dovoz na parcele, kjer je predvidena gradnja stanovanjskih objektov ohrani kot je zasnovano v spremembah in dopolnitvah akta, to pomeni preko Šercerjevega naselja. Povezava pa se omogoči tudi na južni strani med Gajevo in obvoznico po izgradnji zahodne obvozne ceste mesta Murska Sobota kot je to zapisano v določbah 7. člena osnutka akta.

 

Za omilitev vplivov morebitnega povečanega prometa, predlagamo, da se lahko po dogovoru za to dovozno pot oz. Šercerjevo naselje uvede v skladu s prometnimi predpisi ali cona območja omejene hitrosti, kjer je hitrost vožnje omejena na 30 km/h ali kot cona območja umirjenega prometa, kjer imajo pešci prednost pred drugimi udeleženci cestnega prometa hitrost pa ne sme presegati 10 km/h.