Kakovost zraka na območju Mestne občine Murska Sobota

KORISTNE POVEZAVE - linki

Mestna občina Murska Sobota skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15) ter s sprejetim Odlokom o načrtu kakovosti zraka na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 88/2013) nadaljuje s prizadevanji za zmanjšanje onesnaženosti zraka. Novelacija odloka, ki je bila  obravnavana na Mestnem svetu MOMS v maju 2017, prinaša nekaj novih ukrepov, ki bodo pripomogli k izboljšanju kakovosti zraka na območju občine. Ti ukrepi se nanašajo predvsem na zmanjšanje izpustov na področju cestnega prometa ter ukrepe na področju učinkovite rabe energije.

Onesnaževala prihajajo v ozračje iz naravnih in antropogenih virov. Rezultati epidemioloških raziskav kažejo, da ima med vsemi onesnaževalci zraka onesnaženost z delci PM10 največji vliv na zdravje ljudi, zato se pri obravnavi problema onesnaženosti zraka osredotočamo predvsem na onesnaževalo PM10. Skladno z Uredbo o kakovosti zraka mejna vrednost delcev PM10 (50µg/m3) ne sme biti presežena več kot 35-krat v koledarskem letu.

Poleg kontinuiranega osveščanja občanov o pomenu učinkovite rabe energije ter negativnih posledicah nepravilne rabe lesa v zastarelih kurilnih napravah bodo ključni ukrepi občine v naslednjih nekaj letih: prenova mestnega središča, izgradnja obvoznice mesta, umirjanje prometa, spodbujanje elektromobilnosti, urejanje kolesarskih poti in pešpoti, ureditev športno – rekreacijskega centra Soboško jezero, ozelenitve – nove zasaditve.

V sklopu državne merilne mreže za spremljanje kakovosti zraka, s katero upravlja Agencija Republike Slovenije za okolje, se podatki za območje Mestne občine Murska Sobota zbirajo na merilni postaji v Rakičanu. Ker ta lokacija morda res ni najbolj objektivna, bo v središču mesta Murska Sobota kmalu vzpostavljena še ena merilna postaja.

Iz vseh razpoložljivih podatkov izhaja, da na vrednosti delcev PM10 v zraku zelo vpliva sama lega mesta (prevetrenost), glavni vir delcev pa je izgorevanje goriv v gospodinjstvih in v storitvenem sektorju, predvsem zaradi uporabe (dostikrat neprimerno pripravljenega) lesa v zastarelih kurilnih napravah. Mestna občina Murska Sobota bo zato posvečala veliko pozornosti obveščanju občanov o pravilni pripravi lesa, pravilni uporabi kurilnih naprav ter preko spletne strani ter lokalnih medijev obveščala občane o aktualnih javnih pozivih Ekosklada za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud ter ugodnih kreditov na področju okolju prijazne in učinkovite rabe energije.

Slika 1: Letno število preseganj dnevne mejne vrednosti PM10 na merilnem mestu MS Rakičan

Vir: http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/

Slika 2: Število preseganj dnevne mejne vrednosti PM10 na merilnem mestu MS Rakičan po mesecih za leti 2015 in 2016

Vir: http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/

 

Slika 3: Porazdelitev virov delcev PM10, določeno s statističnim modelom PCA v zimskem obdobju