Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - kupoprodajne pogodbe za prodajo nepremičnine

Mestna občina

Murska Sobota

 

Številka:

478-0014/2019-3 (530)

Datum:

1.6.2020

 

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

Na podlagi  52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( Uradni list RS, št. 31/18), Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa  ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja:

 

  • namero o sklenitvi neposredne pogodbe – kupoprodajne pogodbe in sicer za prodajo nepremičnine parc. št. 70/2 k.o. Murska Sobota, ID znak parcela 105 70/2, kar v naravi predstavlja stavbno zemljišče v površini 116 m2 in parc. št. 70/5 k.o. 105- Murska Sobota, ID znak parcela 105 70/5, kar v naravi predstavlja pozidano zemljišče v površini 33 m2, ki sta v lasti Mestne občine Murska Sobota do celote

 

Nepremičnina se prodaja po sistemu »videno-kupljeno«.

 

Najnižja ponudbena cena je 7.000,00 EUR brez DDV. Kupec nosi tudi stroške davkov, stroške overitve podpisa na pogodbi in stroške vpisa v zemljiško knjigo.

 

Vse zainteresirane vabimo, da najkasneje do 22.6.2020 do 15. ure, izkažejo interes pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, osebno ali na elektronski naslov mestna.obcina@murska-sobota.si, za sklenitev kupoprodajne pogodbe oz. podajo pisne ponudbe z določeno višino kupnine. Po prejemu ponudb, se bodo v primeru več zainteresiranih oseb z njimi opravila pogajanja o oceni in drugih pogojih pravnega posla.

 

Pogodba bo sklenjena z zainteresiranim ponudnikom, po  preteku 20 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota ter po opravljenih pogajanjih z zainteresiranimi ponudniki. Sprejem ponudbe ali izjava o interesu mora vsebovati točen naziv in naslov kupca, matično številko, davčno številko in številko računa s katerega bo nakazana kupnina.

 

Rok za plačilo kupnine je 30. dan od sklenitve pogodbe. Zemljiškoknjižno dovolilo bo kupcu izročeno po plačilu celotne kupnine. Plačilo kupnine v roku iz te alineje je bistvena sestavina pravnega posla.

 

Na predmetnih nepremičninah ni predkupne pravice.

 

Podrobnejše informacije o pogojih in predmetu razpolaganja ter ogledu nepremičnine ponudniki lahko pridobijo na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota pri Niku Geder na tel.št. 02 525 16 374.

 

Mestna občina Murska Sobota lahko postopek prodaje, kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe, ustavi brez obrazložitve in odškodnine odgovornosti. Mestna občina Murska Sobota ni zavezana k sklenitvi pogodbe s kupcem, ki ponudi najugodnejšo ponudbo

 

 

 

         dr. Aleksander JEVŠEK

                     Ž U P A N

 

Rok za prijavo: 
ponedeljek, 22. Junij 2020