Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Mestna občina

Murska Sobota

 

Številka:

711-0041/2020-4 (530)

Datum:

3.6.2021

 

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

 

Na podlagi  52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( Ur.l. RS, št. 31/18), Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa  ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja:

 

  • namero o sklenitvi neposredne pogodbe – kupoprodajne pogodbe in sicer za prodajo do celote nepremičnine parc. št. 330/12  k.o. Murska Sobota, ID znak parcela 105 330/12, kar predstavlja stavbno zemljišče v površini 15,00 m2, ki je v lasti Mestne občine Murska Sobota.  

 

Nepremičnina se prodaja  po sistemu »videno-kupljeno«.

 

Najnižja ponudbena cena je 450,00 EUR brez DDV.

Kupec nosi tudi stroške davkov, stroške overitve podpisa na pogodbi in stroške vpisa v zemljiško knjigo.

 

Vse zainteresirane vabimo, da najkasneje do 24.6.2021 do 15. ure, izkažejo interes pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, osebno ali na elektronski naslov mestna.obcina@murska-sobota.si,  za sklenitev kupoprodajne pogodbe oz. podajo pisne ponudbe z določeno višino kupnine.

Po prejemu ponudb, se bodo v primeru več zainteresiranih oseb z njimi opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla.

 

Pogodba bo sklenjena z zainteresiranim ponudnikom, po preteku 20 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota ter po opravljenih pogajanjih z zainteresiranimi ponudniki.

Sprejem ponudbe ali izjava o interesu mora vsebovati točen naziv in naslov kupca, matično številko, davčno številko in številko računa s katerega bo nakazana kupnina.

 

Rok za plačilo kupnine bo določen v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja plačilne roke za proračunske uporabnike. Zemljiškoknjižno dovolilo bo kupcu izročeno po plačilo celotne kupnine.

Plačilo kupnine v roku iz te alineje je bistvena sestavina pravnega posla.

 

Na podlagi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Murska Sobota (Uradne objave, št.8/91, 9/92-popr., 11/92, 5/98) je obravnavano zemljišče v varovanem območju kulturne dediščine – območje naselbinske dediščine.

 

Podrobnejše informacije o pogojih in predmetu razpolaganja ter ogledu nepremičnine ponudniki lahko pridobijo na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota ali pri Martini Caf Šaruga, na tel. št. 02 525 16 31.

 

 

 

 

 

Mestna občina Murska Sobota lahko postopek prodaje, kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe, ustavi brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti. Mestna občina Murska Sobota ni zavezana k sklenitvi pogodbe s kupcem, ki ponudi najugodnejšo ponudbo.

 

 

         dr. Aleksander JEVŠEK

                     Ž U P A N

 

Rok za prijavo: 
četrtek, 24. Junij 2021