Proračun 2021

Datoteka
Splošni del proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2021
pdf (613.07 KB)
Prihodki splošnega dela proračuna MOMS za leto 2021 po pod kontih - brez KS in MČ
pdf (363.75 KB)
Finančni načrti krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota za leto 2021
pdf (448.92 KB)
Obrazložitev splošnega dela proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2021
pdf (575.31 KB)
Odhodki po proračunskih uporabnikih, področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih, proračunskih postavkah in kontih
pdf (988.73 KB)
Obrazložitev posebnega dela proračuna za leto 2021 - neposredni proračunski uporabniki
pdf (1.89 MB)
Načrt razvojnih programov po proračunskih uporabnikih za obdobje 2021 - 2024
pdf (746.51 KB)
Obrazložitev načrta razvojnih programov Mestne občine Murska Sobota za obdobje 2021-2024 po proračunskih uporabnikih in področjih
pdf (1.12 MB)
Kadrovski načrt Mestne občine Murska Sobota za leto 2021 in 2022
pdf (198.46 KB)
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2021
pdf (4.24 MB)
Finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota za leto 2021
pdf (1.33 MB)