Proračun 2019

Datoteka
Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2019
pdf (241.96 KB)
Splošni del proračuna
pdf (412.62 KB)
Prihodki splošnega dela proračuna MOMS za leto 2019 po pod kontih - Brez KS in MČ
pdf (262.24 KB)
Predvidena državna sredstva in sredstva drugih za sofinanciranje investicij v proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2019
pdf (145.15 KB)
Finančni načrti krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota za leto 2019
pdf (327.3 KB)
Obrazložitev splošnega dela proračuna
pdf (355.13 KB)
Posebni del proračuna
pdf (765.81 KB)
Obrazložitev posebnega dela proračuna za leto 2019 - neposredni proračunski uporabniki
pdf (666.84 KB)
Načrt razvojnih programov za obdobje 2019 - 2022
pdf (522.12 KB)
Obrazložitev načrtov razvojnih programov za obdobje 2019 - 2022 po področjih
pdf (628.4 KB)
Kadrovski načrt Mestne občine Murska Sobota za leto 2019 in 2020
pdf (130.5 KB)
Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2019
pdf (615.96 KB)
Finančni in poslovni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota za leto 2019
pdf (791.5 KB)