Proračun 2017

Datoteka
Vsebina
pdf (128.52 KB)
Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2017
pdf (242.5 KB)
Splošni del proračuna
pdf (412.23 KB)
Prihodki splošnega dela proračuna MOMS za leto 2017 po podkontih - brez KS in MČ
pdf (260.95 KB)
Predvidena državna sredstva in sredstva drugih za sofinanciranje investicij v proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2017
pdf (140.11 KB)
Finančni načrt krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota za leto 2017
pdf (347.3 KB)
Obrazložitev splošnega dela proračuna
pdf (346.13 KB)
Posebni del proračuna
pdf (763.76 KB)
Obrazložitev posebnega dela proračuna za leto 2017 - neposredni proračunski uporabniki
pdf (835.95 KB)
Načrt razvojnih programov za obdobje 2017 - 2020
pdf (505.41 KB)
Obrazložitev načrtov razvojnih programov za obdobje 2017 - 2020 po področjih
pdf (622.5 KB)
Kadrovski načrt Mestne občine Murska Sobota za leto 2017 in 2018
pdf (122.52 KB)
Letni program prodaje finančnega premoženja Mestne občine Murska Sobota za leto 2017
pdf (134.81 KB)
Sklep o sprejetju načrta ravnanja s stvarnim premoženjem MOMS za leto 2017
pdf (532.24 KB)
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2017
pdf (450.67 KB)
Finančni in poslovni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota za leto 2017
pdf (544.88 KB)
Sklep o sprejetju posameznega programa prodaje finančnega premoženja
pdf (137.87 KB)