Proračun 2015

Datoteka
Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2015
pdf (238.41 KB)
Splošni del proračuna
pdf (120.61 KB)
Prihodki splošnega dela proračuna MOMS za leto 2015 po podkontih - brez KS in MČ
pdf (252.5 KB)
Predvidena državna sredstva in sredstva drugih za sofinanciranje investicij v proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2015
pdf (136.57 KB)
Finančni načrti krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota za leto 2015
pdf (346.83 KB)
Obrazložitev splošnega dela proračuna
pdf (351.38 KB)
Posebni del proračuna
pdf (452.24 KB)
Obrazložitev posebnega dela proračuna za leto 2015 - neposredni proračunski uporabniki
pdf (529.77 KB)
Načrt razvojnih programov za obdobje 2015 - 2018
pdf (171.01 KB)
Obrazložitev načrta razvojnih programov za obdobje 2015 - 2018 po področjih
pdf (324.21 KB)
Kadrovski načrt Mestne občine Murska Sobota za leto 2015 in 2016
pdf (123.16 KB)
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2015
pdf (388.96 KB)
Finančni in poslovni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota za leto 2015
pdf (517.51 KB)