Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin

Člani

 • Cvetka ŠKAFAR
 • Štefka ČASAR 
 • Jasmina SAPAČ
 • Ana SAPAČ
 • Zlata FICKO
 • Marjana ČASAR
 • Cvetka VEREŠ

Predsednika Sveta za za varstvo uporabnikov javnih dobrin izvolijo člani sveta na svoji prvi seji.

Svet opravlja naslednje naloge:

 • usklajuje, varuje in zastopa interese uporabnikov javnih dobrin v razmerju do izvajalcev javnih služb in daje organom Mestne občine Murska Sobota pripombe in predloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb z namenom, da le-ti sprejmejo potrebne ukrepe za zagotavljanje varstva uporabnikov javnih dobrin,
 • zastopa interese uporabnikov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do pristojnih organov Mestne občine Murska Sobota,
 • usklajuje interese uporabnikov v zvezi z organiziranjem in izvajanjem dejavnosti javnih služb,
 • zastopa interese uporabnikov v razmerju do izvajalcev storitev, opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in občinskimi akti s področja javnih služb ter svojim poslovnikom.