Odbor za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo

Predsednik

Matjaž Durič

Člani

 • Mitja Kovačič
 • Mitja Horvat
 • Nives Cajnko
 • Drago Vigali
 • Milan Horvat
 • Marko Martinuzzi

 

Odbor obravnava predloge aktov in druga vprašanja iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na

 • prostorsko planiranje, urbanistično načrtovanje in druge posege v prostor,
 • varstvo okolja in ekologijo,
 • delovanje gospodarskih javnih služb,
 • graditev in vzdrževanje komunalnih in drugih objektov,
 • graditev in vzdrževanje občinskih cest,
 • varstvo pred hrupom,
 • in ostalo problematiko, ki mu jo dodeli mestni svet