Odbor za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo

Predsednik

Matjaž DURIČ

Člani

- Nikolaj HOCHSTETTER

- NIves CAJNKO

- Franc ZAGORC

- Josip FABIJANČ

- Dezider ŠOOŠ

- Miran FORJANIČ

 

Odbor obravnava predloge aktov in druga vprašanja iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na

  • prostorsko planiranje, urbanistično načrtovanje in druge posege v prostor,
  • varstvo okolja in ekologijo,
  • delovanje gospodarskih javnih služb,
  • graditev in vzdrževanje komunalnih in drugih objektov,
  • graditev in vzdrževanje občinskih cest,
  • varstvo pred hrupom,
  • in ostalo problematiko, ki mu jo dodeli mestni svet