Služba za zaščito in reševanje

-       načrtuje ukrepe za ZiR v mestni občini,

-       nudi strokovno pomoč silam ZiR in ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami z namenom preprečevanja in ublažitev posledic naravnih in drugih nesreč,

-       organizira, usposablja in opremlja občinske enote službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč ter vključuje društva in organizacije v sistem ZiR,

-       zagotavlja pogoje za razvoj dejavnosti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,

-       zagotavlja pogoje za organiziranje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, pospešuje osebno in vzajemno zaščito ter zagotavlja pogoje in usklajuje delovanje sistema požarnega varstva v okviru sistem ZiR,

-       opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja in druge naloge, ki jih naložita župan in direktor mestne uprave.

Služba za zaščito in reševanje

Strokovni sodelavec VII/2(II) (za ZiR ter ožje dele mestne občine)

Božo Bohar
+ 386 (2) 525 16 76
bozo.bohar@murska-sobota.si