Oddelek za premoženjskopravne zadeve

-       vodi postopke upravljanja in ravnanja z občinskim finančnim in stvarnim premoženjem,

-       vodi postopke ustanavljanja in organiziranja javnih zavodov, javnih podjetij in drugih pravnih oseb, katerih (so)ustanoviteljica je občina,

-       izvaja postopke usklajevanja programov dela in finančnih načrtov javnih zavodov, javnih podjetij ter drugih pravnih oseb, katerih (so) ustanoviteljica je občina ter vodi nadzor nad izvajanjem njihovih nalog in nad poslovanjem teh pravnih oseb, 

-       izvaja postopke upravljanja javnih zavodov in druge postopke upravljanja s kapitalskimi naložbami občine in uveljavlja različne pravice občine kot lastnika kapitalske naložbe,

-       opravlja upravne in strokovne naloge s področja občinskih taks, oglaševanja, uporabe javnih površin ter nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč,

-       izvaja postopke izvršbe in vodi evidenco najemnih ter drugih razmerij v zvezi s stvarnim premoženjem občine,

-       vodi evidenco nepremičnega in drugega stvarnega premoženja občine ter centralno evidenco finančnega premoženja občine,

-       ureja premoženjsko pravna razmerja pri ravnanju z nepremičninami,

-       pripravlja strokovne predloge in akte s svojega področja,

-       opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja in druge zadeve strokovnega in organizacijskega značaja, ki jih nalagata župan in direktor mestne uprave.

Oddelek za premoženjsko pravne zadeve

Podsekretar - vodja oddelka

Martina Caf Šaruga
+ 386 (2) 525 16 31
martina.caf-saruga@murska-sobota.si

Koordinator VII/1

Marta Mekicar
+ 386 (2) 525 16 74
marta.mekicar@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za premoženjske zadeve)

Borut Slavič
+ 386 (2) 525 16 16
borut.slavic@murska-sobota.si

Svetovalec (za nadomestila stavbnih zemljišč)

Tadej Sever
+ 386 (2) 525 16 28
tadej.sever@murska-sobota.si

Pravnik VII/2 (za premoženjskopravne zadeve)

Iva Drvarič
+ 386 (2) 525 16 59
iva.drvaric@murska-sobota.si