Oddelek za okolje in prostor

-          opravlja upravne in strokovne naloge urejanja prostora, graditve objektov, varstva okolja, načrtovanja prometa ter s področja varnosti v cestnem prometu,

-          organizira, nadzira in vodi pripravo prostorskih aktov občine ter sodeluje pri pripravi državnih, regijskih in medobčinskih prostorskih aktov,

-          izdeluje projektne naloge, analize, pridobiva idejne rešitve ter strokovne podlage, pripravlja kartografske podatke ter vodi evidence o prostorskih podatkih za Geoinformacijski sistem občine – GIS,

-          pripravlja in izdaja lokacijske informacije, potrdila o namenski rabi prostora, potrdila o parcelaciji, dokazila o spremembi namembnosti namenske rabe zemljišč, potrdila o neuveljavitvi predkupne pravice ter dovoljenja o prekomernem hrupu,

-          pripravlja in izdaja odločbe o komunalnem prispevku ter programe opremljanja zemljišč s komunalno opremo,

-          pripravlja in izdaja projektne pogoje, soglasja za gradnjo objektov in priključkov v varstvenih pasovih občinskih cest in na občinske ceste ter vodi upravne postopke v zvezi z dovolitvijo posegov na občinske ceste in pripravlja strokovne naloge za občinske ceste, ter izvaja naloge za javni potniški promet,

-          opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja in druge            zadeve strokovnega in organizacijskega značaja, ki jih nalagata župan in direktor mestne uprave.

Oddelek za okolje in prostor

Podsekretar - vodja oddelka

Angelca Dokl Mir
+ 386 (2) 525 16 22
angelca.dokl.mir@murska-sobota.si

Poslovni sekretar V-II

Andreja Tivadar
+ 386 (2) 525 16 69
andreja.tivadar@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za prostorsko načrtovanje)

Barbara Potočnik Gajser
+ 386 (2) 525 16 17
barbara.potocnik-gajser@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za prostor in okolje)

Bernardka Ryan
+ 386 (2) 525 16 56
bernardka.ryan@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za področje cestnega prometa)

Matej Bukovec
+ 386 (2) 525 16 58
matej.bukovec@murska-sobota.si