Oddelek za negospodarske dejavnosti

-       opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge na področju vzgoje in izobraževanja, predšolske vzgoje, športa, kulture in umetnosti ter kulturne dediščine, knjižničarstva, zdravstva in socialnega varstva, mladine, raziskovalne dejavnosti in drugih negospodarskih dejavnosti,

-       sodeluje pri postopkih ustanavljanja, organiziranja in priprave ustanovitvenih aktov za javne zavode s področja oddelka ter spremlja njihovo delovanje,

-       izdaja odločbe o podelitvi koncesij za opravljanje negospodarskih javnih služb,

-       pripravlja sistemske rešitve, predpise in druge naloge s področja osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja ter izobraževanja odraslih, predšolske vzgoje in mladine,

-s področja zdravstva, socialnega varstva in lekarništva, s področja raziskovalne dejavnosti, s področja kulture in umetnosti ter kulturne dediščine in s področja športa ter skrbi za njihovo izvajanje,

-       pripravlja in sodeluje pri projektih ter investicijah s področja oddelka,

-       opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge z delovnega področja oddelka in

     druge naloge, ki jih naložita župan in direktor mestne uprave.

Oddelek za negospodarske dejavnosti

Podsekretar - vodja oddelka

Štefan Cigan
+ 386 (2) 525 16 20
stefan.cigan@murska-sobota.si

Koordinator  VII/1 (za negospodarske dejavnosti)

Aleksandra Režonja
+ 386 (2) 525 16 21
aleksandra.rezonja@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za področje zdravstva in socialnega varstva)

Silvija Kouter
+ 386 (2) 525 16 63
silvija.kouter@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za predšolsko vzgojo, šolstvo, mladino in raziskovalne dejavnosti)

mag. Lidija Horvat
+386 2 525 16 30
lidija.horvat@murska-sobota.si

Višji svetovalec (za področje kulture in turizma)

Darja Potočnik
+ 386 (2) 525 16 24
darja.potocnik@murska-sobota.si