Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Javna dražba za prodajo premičnine v lasti Mestne občine Murska Sobota

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja na podlagi  77. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Načrta ravnanja s premičnim  premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2020

javno dražbo

za prodajo premičnine v lasti  Mestne občine Murska Sobota

 

I.

Predmet javne dražbe je:     

 

 1. Avtobus –  nizkopodni enonivojski avtobus IVECO CROSSWAY LOW ENTRY MS MN-355, VIN: VNE5045N20M020996,  v lasti Mestne občine Murska Sobota , za izklicno ceno  67.474,00 EUR, brez 22% DDV.

 

 1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki pred začetkom javne dražbe predložijo komisiji naslednje dokumente:

 

 • fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe,

 

 • izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni,

 

 • potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene premičnine, ki se draži, vplačano na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota številka SI56 01280-0100011405, z navedbo »plačilo varščine 478-0008/2020«, ki mora biti  vplačana najpozneje tri dni pred začetkom javne dražbe to je do 10.7.2020,

 

 • pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.

 

 1. Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe opredeljene v 50. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18).

 

 1. Najnižji znesek, za katerega dražitelj višja ceno je 100,00 EUR.

 

 1. Javna dražba se opravi, če se je udeležil vsaj en ponudnik oz. dražitelj. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo ponudil najvišjo ceno za premičnino, ki je predmet dražbe. Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna.

 

II.

 

 1. Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh po javni dražbi skleniti prodajno pogodbo in  kupnino poravnati v 30 dneh od izstavitve računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi prodajne pogodbe.  Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.

 

 1. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, neuspelemu dražitelju pa vrne brezobrestno v 8 dneh po izvedeni dražbi. V primeru da dražitelj, ki bo vplačal varščino ne bo pristopil k javni dražbi, ali uspeli dražitelj odstopi od pridobitve premičnine in ne sklene pogodbe, zapade vplačana varščina v korist Mestne občine Murska Sobota.

 

 1. Prodaja premičnine se izvede po načelu »videno – kupljeno«, je brez garancije, reklamacija kvalitete po prevzemu ni možna.

 

 1. V izklicni ceni niso vključene davščine,  stroški pogodbe in prenos lastništva, ki jih plača kupec.

 

 1. Mestna občina Murska Sobota lahko do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti postopek prodaje ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina, brez zamudnih obresti.

 

 1. Javna dražba bo v torek, 14.7.2020 ob 12.00 uri v sejni sobi urada župana Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. nadstropje). Komisija za vodenje javne dražbe, imenovana s strani župana, bo javno dražbo izvedla v skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št.31/18).

 

 1. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in o premičnini lahko dobijo interesenti na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2, vhod III., 2. nadstropje, soba št. 13 in po telefonu, 02/525 16 74  Marta Mekicar.

 

Številka :478-0008/2020-3 (520)

Murska Sobota, dne 22.6.2020

 

Mestna občina Murska Sobota

                                                                                               dr. Aleksander JEVŠEK

                                                                                                             ŽUPAN

 

Rok za prijavo: 
petek, 10. Julij 2020