Gospodarske javne službe

Dejavnosti gospodarskih javnih služb

Na celotnem območju Mestne občine Murska Sobota se v skladu z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 72/95, 85/99 in 93/2007) kot gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti: 

 • oskrba s pitno vodo, upravljanje, vzdrževanje in obnova vodo-preskrbovalnih
 • objektov in naprav, 
 • ravnanje s komunalnimi odpadki, 
 • odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, 
 • odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, 
 • upravljanje, vzdrževanje in obnova kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav, 
 • vzdrževanje občinskih cest in drugih prometnih javnih površin, 
 • gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, 
 • upravljanje in vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti mestne občine, 
 • oskrba s toplotno energijo in plinifikacija, 
 • javna razsvetljava in svetlobno-signalne naprave cestnoprometne signalizacije in opreme, 
 • plakatiranje in okraševanje mesta in naselij, 
 • urejanje pokopališč ter izvajanje pokopališke in pogrebniške dejavnosti, 
 • upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo, 
 • upravljanje in vzdrževanje mestne tržnice in izvajanje sejemskih prireditev, 
 • vzdrževanje parkov, nasadov, zelenic ter vseh drugih zelenih površin, 
 • urejanje odprtih in pokritih javnih parkirišč ter urejanje parkiranja, 
 • druge dejavnosti v skladu z zakoni in odloki mestnega sveta.

Javne službe se opravljajo na celotnem območju Mestne občine Murska Sobota, razen če odloki o izvajanju posameznih javnih služb določajo drugače. 

Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavlja z javnimi službami, je obvezna, razen če zakon ali odlok o izvajanju posamezne javne službe ne določata drugače.

 

Izvajanje gospodarskih javnih služb

Izvajanje javnih služb občina zagotavlja neposredno (z ustanovitvijo režijskega obrata, ustanovitvijo javnega zavoda ali javnega podjetja) ter z dajanjem koncesij ter izvedbo projektov javno zasebnega partnerstva. 

Občina zagotavlja neposredno izvajanje javnih služb v naslednjih oblikah: 

 • v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega in značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo. Režijski obrat se ustanovi kot notranja organizacijska enota občinske uprave.  

Mestna občina Murska Sobota je z Odlokom o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) ustanovila Režijski obrat za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči 

 • v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več javnih služb, ki jih zaradi narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma njihov cilj ni profitna dejavnost, 
 • v javnem podjetju, ki se ustanovi kot podjetje v lasti občine ali podjetje v mešani lasti, v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe. Vprašanja, povezana z dejavnostjo javnega podjetja in njenim izvajanjem, z uporabo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje dejavnosti ter medsebojne pravice in obveznosti med občino, kot ustanoviteljico, in javnim podjetjem, se uredijo z aktom o ustanovitvi podjetja ter odloki o izvajanju gospodarske javne službe. 

V Mestni občini Murska Sobota je z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Komunala d. o. o. (Uradni list RS, št. 16/2001 in 79/2001) ustanovljeno javno podjetje Komunala d. o. o. Murska Sobota, ki izvaja naslednje javne službe: ravnanje s komunalnimi odpadki, odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav, vzdrževanje občinskih cest in drugih prometnih javnih površin, oskrba s toplotno energijo, javna razsvetljava in svetlobno-signalne naprave cestnoprometne signalizacije, plakatiranje in okraševanje mesta in naselij, urejanje pokopališč in izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti, upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo, upravljanje in vzdrževanje mestne tržnice in izvajanje sejemskih prireditev, vzdrževanje parkov, nasadov, zelenic ter vseh drugih zelenih površin. 

Z odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod Murska Sobota d. o. o. (Uradni list RS, št. 79/2001) je ustanovljeno javno podjetje Vodovod Murska Sobota d.o.o., ki izvaja gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo, upravljanje, vzdrževanje  in obnova vodo- preskrbovalnih objektov in naprav. 

Z dajanjem koncesij in izvedbo projektov javno-zasebnega partnerstva, na podlagi koncesijskega akta. Izvajalca dejavnosti na podlagi koncesije se izbere na podlagi javnega razpisa. Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) se sklene pogodba o koncesiji, s katero koncesionar in koncedent podrobneje določita pravice in medsebojne obveznosti iz koncesijskega razmerja. 

Mestna občina Murska Sobota je na podlagi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 58/99), podelila koncesijo za izvajanje te javne službe družbi Petrol d. d.

Na podlagi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom v Mestni občini Murska Sobota, izvaja to javno službo koncesionar – Mestni plinovodi, distribucija plina d. o. o., Koper.

Ostali odloki o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb so dosegljivi na tej povezavi.