Energetska zasnova Mestne občine Murska Sobota

Glavni cilj izdelave študije energetska zasnova občine je oblikovanje temeljnega planskega in delovnega dokumenta za oblikovanje enotne občinske politike na področju oskrbe in rabe energije. V energetskem zakonu  je energetska zasnova opredeljena kot zasnova razvoja lokalne skupnosti na področju oskrbe in rabe energije, ki poleg načinov oskrbe z energijo vključuje tudi ukrepe za učinkoviti rabo energije, soproizvodnjo toplote in električne energije, uporabo obnovljivih virov energije in odpadkov.

S študijo je bila izdelana analiza obstoječega stanja porabe energije in izpostavljene šibke točke obstoječe oskrbe in rabe energije v občini. Obdelane so bile možnosti za nadaljnji razvoj posameznih energetskih sistemov v občini, možnosti izkoriščanja lokalnih obnovljivih virov energije ter ukrepi za učinkovito rabo energije.

Ena pomembnih dolgoročnih razvojnih strategij občine na področju organizirane energetske oskrbe je širitev sistema daljinskega ogrevanja v ožji center mesta Murska Sobota in uvedba kogeneracije v centralni kotlovnici.