ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH STAVB - IZDELAVA DOKUMENTACIJE PZI

Kategorija: 

Naročnik Mestna občina Murska Sobota je na Portalu javnih naročil dne 1. 6. 2021 pod št. JN003562/2021-W01 objavil obvestilo o naročilu za predmet naročila:

Predmet naročila:

»IZDELAVA PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKO PRENOVO JAVNIH STAVB «.

Javno naročilo je razdeljeno na sklope.

Rok za izvedbo naročila:

 

Rok za izvedbo naročila je 45 koledarskih dni od podpisa pogodbe

Rok za postavitev vprašanj:

(datum, ura, naslov):

7.6.2021

10:00

Portal javnih naročil

Oddaja ponudb
(datum, ura, naslov):

11.6.2021

15.6.2021

12:00

Informacijski sistem e-JN

Odpiranje ponudb
(datum, ura, naslov):

11.6.2021

15.6.2021

12:01

 

Povezava do objave na Portalu javnih naročil:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=401034

Projekt  »Energetske prenove javnih stavb«  v lasti Mestne občine Murska Sobota bo prijavljen na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (oznaka JOB_2021) v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Naročnik je na Portalu javnih naročil objavil popravek obvestila o naročilu.

Vse ponudnike prosimo za upoštevanje spremembe razpisne dokumentacije, sprememba se nanaša na poglavje Kadrovske zmogljivosti.

 

Rok za prijavo: 
torek, 15. Junij 2021