b) Predlog Sklepa o sprejetju Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2020