8. Predlog Sklepa o potrditvi sodne poravnave v gospodarsko pravdni zadevi št. I Pg 157/2017