1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

Seja: 
8. seja mestnega sveta